Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2221
Title: Modifiye Atmosferde Paketleme Ve Işınlamanın Pişirmeye Hazır Köftelerin Mikrobiyal Kalitesi Ve Güvenliği Üzerine Etkileri
Other Titles: Effect Of Modified Atmosphere Packaging And Irradiation On Microbial Quality And Safety Of Ready-to-cook Refrigerated Meatballs
Authors: Güneş, Gürbüz
Yılmaz, Neriman
Gıda Mühendisliği
Food Engineering
Keywords: Modifiye atmosferde paketleme
ışınlama
Escherichia coli O157:H7
Salmonella enteritidis
Listeria monocytogenes
Modified atmosphere packaging
irradiation
Escherichia coli O157:H7
Salmonella enteritidis
Listeria monocytogenes.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada farklı % O2 ve % CO2 konsantrasyonlarında paketleme ve farklı dozlarda ışınlamanın soğukta depolanan pişirmeye hazır köftelerdeki mikrobiyal kalite ve potansiyel risk oluşturan Escherichia coli O157:H7, Salmonella enteritidis ve Listeria monocytogenes’in canlılığı üzerine birlikte etkileri araştırılmıştır. Işınlama patojenler ve toplam aerobik mezofilik bakteri sayısı üzerinde önemli düzeyde inaktivasyon sağlamıştır. Her üç patojenin ve toplam aerobik mezofilik bakterilerin oksijen içeren paketlerde ışınlamaya karşı daha duyarlı oldukları gözlenmiştir. CO2’nin ışınlamanın öldürücülüğü üzerine herhangi bir etkisi tespit edilmemiş olmasına rağmen, ışınlanmış örneklerde mikroorganizmaların çoğalmasını engellemiştir. Sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, modifiye atmosferde paketleme ve ışınlamanın birlikte kullanımı pişirmeye hazır köftelerin mikrobiyal kalite ve güvenliğini sağladığı gözlenmiştir.
In this study the combine effect of different O2 % and CO2 % concentrations and gamma irradiation on the microbial quality and survival of Escherichia coli O157:H7, Salmonella enteritidis and Listeria monocytogenes of refrigerated ready-to-cook meatballs was investigated. Irradiation inactivated all the pathogens. Pathogen microorganisms and total aerobic mesophilic bacteria were much more sensetive to irradiation in the presence of O2. Although CO2 had no effects on irradiation-induced inactivation of pathogens, it inhibited recovery and multiplication of the microorganisms in the irradiated samples. The comparison of the results with the literature, it was observed that the combine use of modified atmosphere packaging and irradiation provide the microbial safety and quality of ready-to-cook meatballs.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/2221
Appears in Collections:Gıda Mühendisliği Lisanüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7881.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.