Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2212
Title: Fındık Yağı Kullanılarak Enzimatik İnteresterifikasyon Yöntemiyle Kakao Yağı İkamesi Üretilmesi
Other Titles: Production Of Cocoa Butter Like Fats By Interesterification Of Hazelnut Oil
Authors: Özçelik, Beraat
Uygun, N. Feyza
Gıda Mühendisliği
Food Engineering
Keywords: Kakao Yağı İkamesi
Fındık Yağı
Enzimatik İnteresterifikasyon
fonksiyonel / yapılandırılmış yağlar
Lipozyme ® RM IM
Cocoa butter-like fats
Hazelnut oil
enzymatic interesterification
functional / structured lipids
Lipozyme ® RM IM
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Fındık, Türkiye’de çok yaygın olarak yetiştirilen bir meyvedir ve Türkiye, fındık üretiminde dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer alır. Bu çalışmada ülkemize özgü bir ürün olan fındık yağının, enzimatik interesterifikasyon yoluyla kakao yağı ikamesi üretiminde kullanılması amaçlanmıştır. Çalışmada, çeşitli oranlarda fındık yağı, palm stearin ve stearik asit kullanılarak Rhizomucor miehei orijinli Lipozyme ® RM IM 1,3-spesifik lipazla kakao yağı ikamesi üretilmiş ve elde edilen ürünler, trigliserit bileşimi, erime özellikleri ve yağ asidi bileşimi açısından değerlendirilmiştir. Bu analizler sonucundaki veriler dikkate alınarak fındık yağı kullanılarak trigliserit bileşimi ve erime özellikleri açısından kakao yağına benzeyen ürünler elde edilmiştir. Bununla birlikte, daha etkili saflaştırma yöntemlerinin geliştirilmesi için çalışmalara ihtiyaç vardır.
Hazelnut is widely grown in Turkey and Turkey is the leading country in hazelnut production. In this study, the use of hazelnut oil which is a specific product to our country is aimed for production of cocoa butter-like fats by interesterification reactions. In the study, various proportions of hazelnut oil, palm stearin and stearic acid used for production of cocoa butter like fats by 1,3-specific lipase Lipozyme ® RM IM from Rhizomucor miehei and the synthesized product evaluated about triglyceride composition, melting properties and fatty acid composition. When considered data after these analysis, in terms of triglyceride composition and melting properties, cocoa butter like fats achieved by using hazelnut oil. However, more researches is needed for more effective purification methods.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/2212
Appears in Collections:Gıda Mühendisliği Lisanüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7236.pdf3.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.