Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2078
Title: Mobil İletişim Sektöründe Kurumsal Kuram Açısından Değişim: Türk Gsm Sektörü Örneği
Other Titles: Change In Mobile Communication Sector From The View Of Institutional Theory: Case Of Turkish Gsm Sector
Authors: Erçek, Mehmet
Akkuzu, Hasan
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Kurumsal kuram
değişim
eşbiçimlilik
telekomünikasyon
mobil iletişim
Institutional theory
change
isomorphisim
telecommunicaiton
mobile communicaiton
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, kurumsal kuram açısından telekomünikasyon sektöründeki değişim dinamikleri incelenmiştir. Öncelikli olarak sektörde etkili olan temel faktörler incelenmiştir. Daha sonra sektörde gerçekleşen değişimin kurumsal kuramın temel önermesi olan eşbiçimlilikle ne seviyede örtüştüğüne dair incelemeler yapılmıştır. Telekom sektöründe çok fazla bir geçmişi olmayan mobil iletişim sektörünün önemli faktörleri analiz edilerek, düzenleyici kurum olan Telekomünikasyon Kurumu’nun ve rekabet ortamının sektör üzerindeki etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda sektörde faaliyet gösteren çeşitli seviyedeki çalışanlarla mülakatlar yapılarak ve sektörün yapısal gelişimi incelenerek sektörde hangi etkilerin ne türlü değişimlere ve kurumsal kuram açısından benzeşimlere sebep olduğu gözlemlenmiş, teknolojik gelişmelerin etkilerinin teknoloji odaklı olan ve çok büyük bir yapı arz eden telekomünikasyon sektöründeki tesirleri açıklanmaya çalışılmıştır.
In this study, the factors of change in the telecommunication sector is examined from the perspective of institutional theory. Fundamental factors are priorly investigated. Then, the change in the sector is tried to be examined in order to find the overlap with the suggestion of institutional theory on institutional change as isomorphism. By analyzing the fundamental factors of mobile communication sector, the effects of regulatory agency, Telecommunication Authority, and the effects of competition are tried to be observed. For his purpose, by interviewing with some employees and by examining the structural development of the sector, the effects of the factors that couse change and the factors that cause isomorphisim are tried to be investigated. Addition to all, the effects of technological improvements in the telecommunication sector are trie to be examined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/2078
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8589.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.