Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2073
Title: Entelektüel Sermaye Tabanlı İnovasyon Yetkinlik Modeli Önerisi
Other Titles: Intellectual Capital Based Innovation Capability Model Proposition
Authors: Erçek, Mehmet
Ekşi, Emre
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: inovasyon
entelektüel sermaye
yetkinlik
innovation
intellectual capital
capability
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, entelektüel sermaye bakış açısı ile inovasyon yetkinlik modeli oluşturulmuştur. Entelektüel sermaye ile inovasyon yetkinliği arasındaki ilişki teorik bir yapı ile açıklanmıştır. Bilgi de bu yapının bir parçası olarak eklenmiş ve bilginin inovasyon kaynağı olarak fonksiyonelliği açıklanmıştır. Bu teorik yapı, inovasyon yetkinlik modelinin temeli olarak kullanılmıştır. Entelektüel sermaye tabanlı inovasyon yetkinlik modeli üç ana yetkinlik alanından oluşmaktadır, bunlar yapısal yetkinlikler, beşeri yetkinlikler ve ilişkisel yetkinliklerdir. Öncül model, literatür araştırmasına dayanılarak dokuz alt yetkinlikten oluşturulmuştur. Model, örnek olay inceleme yaklaşımı ile test edilmiş ve alt yetkinlik seti güncellenmiştir. Güncellenen yeni inovasyon yetkinlik modeli on alt yetkinlikten oluşmaktadır.
In this study, an innovation capability model is constituted from intellectual capital perspective. Interrelation of intellectual capital and innovation capability is explained via a theoretical framework. Knowledge is also added as part of this framework and functionality of knowledge as a source of innovation is explained. This theoretical framework is used as foundation of innovation capability model. The innovation capability model based on intellectual capital consists of three main capabilities area; those are structural capabilities, human based capabilities and relationship capabilities. Preliminary model based on literature review was formed by nine sub capabilities. The model tested via case study approach and set of sub capabilities are modified. Modified new innovation model consists of ten sub capabilities.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/2073
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8415.pdf839.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.