Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1981
Title: Aile Şirketi Algısı Ve Kariyer Seçimine Etkisi
Other Titles: Perception Of Family Business And The Effect On Selecting Career
Authors: Evcimen, İdil Vedia
Gür, Kemal
434640
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Aile şirketi
Kariyer seçimi
Örgütsel Güven
Örgütsel Adalet
Uluslararasılaşma
Kurumsallaşma
Stratejik Yönetim
Örgütsel Bağlılık
Family Business
Selecting Career
Organisational Trust
Organisational Justice
Internationalisation
Institutionalisation
Strategic Management
Organisational Commitment
Issue Date: 2-Jul-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, yüksek lisans ve MBA seviyesinde aktif iş arayan potansiyel çalışanların aile şirketlerine bakış açıları üzerinden gelecekte yapacakları profesyonel seçimler arasındaki ilişki incelenmiştir. Aile şirketleri imajı veya algısı yazınından gelen performans ölçütleri; kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve stratejik yönetim boyutları üzerinden değerlendirilmiştir. Aile şirketlerinde işleyişler adalet ve güven boyutlarında ele alınmıştır. Çalışan algısı, çalışan bağlılığı düzeyinde incelenmiştir. Profesyonel kariyer seçimi ise kişilerin aile şirketlerinde çalışma isteklerine bağlı olarak belirlenmiştir. Anket yöntemi kullanılarak konu başlıkları ile ilgili önermelerin değerlendirilmesi katılımcılardan istenmiştir. SPSS programı kullanılarak lojistik regresyon analizi, t testi analizi, faktör analizi ve ayırma analizi yöntemleri uygulanmıştır. Güven algısının kariyer seçimi üzerinde ayrıştırıcı etkisinin bulunduğu ve kariyer seçimini tahmin etmede etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. Aile şirketlerinde çalışan bağlılığı dışında kalan unsurlar olumsuz algılanmıştır. Aile şirketleri uluslararasılaşma, kurumsallaşma, stratejik yönetim, toplam performans ölçütleri, adalet, güven ve genel işleyişler açısından olumlu algılanmamakla beraber aile şirketlerinde çalışanların şirketlerine bağlı oldukları düşünülmektedir.
In this study the relation between the future professional choices of potential employees-in the level of post graduate and MBA- actively looking for job in terms of family businesses is analysed. Performance criteria, from the literature of image or perception of familly businesses, were evaluated on dimensions of institutionalisation, internationalisation and strategic management. Operations in family businesses were discussed in relation to justice and trust. Employee perception, was examined at the level of employee engagement . Professional career choice was determined depending on the wishes of the people who work in family businesses. The participants were asked to evaluate the propositions related to the subject headings by using the survey method. By making use of the SPSS programme; logistic regression analysis, t test analysis, factor analysis and discriminant analysis methods were applied. It was concluded that the perception of trust had a parser impact on career choice and is effective in predicting career choice. The factors apart from employee engagement were perceived negative. Nonethless, family businesses are perceived posive in terms of internationalisation, institutionalisation, strategic management, overall performance criteria, justice, trust and general operations; it is thought that employees in family businesses are loyal to their companies.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/1981
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12706.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.