Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1929
Title: Genişletilmiş Kurumsal Kaynak Planlaması Projelerinin Başlangıç Aşamasında Alınan Kararların Açıklanması: Türkiye Deki Kobi Lerde Kalitatif Bir Çalışma
Other Titles: Explanation Of Decisions Taken In Start-up Phase Of Extended Enterprise Resource Planning Projects: A Qualitative Research In Smes In Turkey
Authors: Erçek, Mehmet
Köktener, Berker
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: kurumsal kaynak planlaması
KOBİ
proje yönetimi
enterprise resource planning
SME
project management
Issue Date: 23-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki KOBİ’lerde gerçekleştirilen genişletilmiş ERP projelerinin başlangıç aşamalarında alınan kilit kararları açıklamaktır. Alınan kararlarda en çok hangi faktörlerin belirleyici olduğu tespit edilmiş ve kapsamın Türkiye ve KOBİ olmasından kaynaklanan farklılıklar ortaya konmuştur. Literatür araştırması sonrasında, gömülü teori çalışmaları için önerilen yapıda bir araştırma tasarımı yapılmıştır. Buna göre öncelikle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiş, sonrasında görüşme notları açık, eksenel ve seçici kodlama ile analiz edilmiştir. Son olarak örnek olay incelemeleri ile derinlemesine mülakat bulguları karşılaştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre ERP projelerinin başlangıç aşamasında alınan kararların merkezinde, implementasyonun aşamalandırılması bulunmaktadır. Büyük ölçekli firmalardan farklı olarak KOBİ’lerde projenin aşamalandırılması kararının verilmesinde, kaynak sıkıntısının ve ERP ortamının belirleyici olduğu tespit edilmiştir. Kaynak sıkıntısı arttıkça ve ERP ortamı zayıfladıkça, projenin aşamalandırıldığı saptanmıştır. Bununla birlikte kaynak sıkıntısı ve ERP ortamının aşamalandırma kararı üzerindeki etkisinin, rekabet, ilişkisellik ve değer zinciri ile değişim gösterdiği belirtilmiştir.
The purpose of this study is to explain the key decisions taken in start-up phase of extended ERP projects in Turkish SMEs. Factors that are the most determinant in decisions taken are identified and the differences arising from the scope of the study (Turkey and SME) are presented. After conducting the literature review, a research is designed based on grounded theory study. Firstly, interviews are made and secondly interview notes are analyzed with open, axial, and selective coding. Finally, findings of case studies and interviews are compared. According to the research findings, the central phenomenon in decisions taken is the phasing of implementation. It is identified that different than large scale companies, lack of resources and ERP climate are more determinant in project phasing decision in SMEs. It is determined that, if there is a lack of resources and a weak ERP climate, the projects are phased. However, it is also identified that the effects of lack of resources and ERP climate on phasing decision change with competition, relational modules, and value chain.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/1929
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9461.pdf9.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.