Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1925
Title: Nispi Fiyatlar Ve Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkileri:1969-1998
Other Titles: Relative Prices And Effects On Agricultural Production
Authors: Tokdemir, Ertuğrul
Can, Aynur
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Tarım
tarımsal ürünler
tarımsal ürün fiyatları
buğday
mısır
pirinç
şeker (pancarı)
tütün
pamuk
Agriculture
agricultural products
price of agricultural products
wheat
maize
rice
sugar
tobacco
coton
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tarım sektörü her ülke ekonomisi için önemli bir sektördür. İnsan yaşamı için gerekli beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlar tarım ürünlerinden karşılanmaktadır. Tarım sektörü gıda ve tekstil sektörleri için hammadde sağlamaktadır. İlaç, gübre ve makine sektörü gibi sektörlerin ürettikleri mamulleri kullanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarında önemli bir yer tutmakta ve önemli miktarda ihracat geliri sağlamaktadırlar. Tarım sektörü önemli ölçüde işgücü istihdam etmektedir. Tarımsal üretim büyük ölçüde doğa şartlarından etkilenmektedir. Her ülke tarımsal destekleme politikaları yürütmektedir. Ülkemizde taban fiyatla destekleme alımları en çok uygulanan destekleme aracıdır. Bu çalışmada başlıca tarımsal ürünlerin Türkiye fiyatları ile bazı dış Pazar fiyatları karşılaştırılmıştır. Türkiye fiyatları dış Pazar fiyatlarına oranlanarak elde edilen grafikler ve fiyatların bu pazarlar için yıllar için değişim grafikleri incelenmiştir.
Agricultural industry is an important part of economics for all countries. First of all the fundamental needs of people which are food, clothing and shelter are provided by agricultural products. Agricultural industry supplies the raw material inputs especially for food and textile industries. On the other hand, agricultural industry is the customer of medicine, fertilizer and mechanical industries. The important incomes of developing countries are agricultural products and exports. Agricultural industry provides an extensive employment. On the other hand agricultural production is substantially affected by natural conditions. Every country manipulates politics for agricultural industry. The most popular agricultural supports, which are made by government in Turkey are buyings with minimum price. In this study, market prices of agricultural products in Turkey and selected other countries are compared. Graphics obtained by ratios of the market prices of agricultural products in Turkey and other countries and changes in annual market prices are investigated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/1925
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1811.pdf518.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.