Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1878
Title: Autocad Ve Vba İle Mekanik Tesisat Tasarımı
Other Titles: Mechanical Installation Design By Using Autocad And Vba
Authors: Parmakszoğlu, İ. Cem
Bilbay, Emre
Isı Akışkan
Head and Fluids
Keywords: Mekanik tesisat
Basınç kaybı
Pressure loss
Metraj
Bilgisayar destekli tasarım
AutoCAD ve VBA
Makro
Mechanical applications
Pressure loss
Meters
Computer aided design
AutoCAD and VBA
Macro
Issue Date: 5-Aug-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada mekanik tesisat tasarımındaki hesaplama ve çizimlerin AutoCAD ortamında VBA ile yazılan makroların kullanılarak yapılabilmesi amacı güdülmüştür. Bu amaçla öncelikle konuya ilişkin literatür özeti yapılmış ve mekanik tesisatın bir alt displini olan ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme tesisatı hakkında tasarım ve uygulama esaslarından bahsedilmiştir. AutoCAD yazılımındaki makrolar ve bu makroların VBA ile nasıl yazılacağı ve diğer yazılımlarla nasıl ilişkilendirileceği ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Ayrıca örnek bir uygulama yapılmıştır. Bu örnek uygulamada örnek havalandırma tesisatı planından kanal boyutlarını, uzunluk ve koordinatlarını ve kanaldan geçen hava debisini alıp bu verileri hesaplarda kullanılmak üzere kaydeden ve kanal izometri şemasını çizen bir yazılım geliştirilmiş ve bu yazılım kullanılarak söz konusu tesisata ait izometri şeması hazırlanmış, basınç kaybı hesabı, cihaz seçimi ve kanal metrajı yapılmıştır.
In this study it is aimed to do calculations and drawings in mechanical installation design by using VBA macros in AutoCAD media. For this purpose, firstly, a literature summary was made and design and application fundamentals of heating, ventilating and air conditioning system which is a sub-discipline of mechanical was mentioned. Macros in AutoCAD software and developing these macros with VBA were told particularly. And also an example application was done. In this example application, a program which gets duct dimensions,lengths and coordinates and saves them for using at design calculations and drawing duct isometry of the ducts was developped and isometric schema of this sytem was prepared and pressure loss calculations, equipment selection and determination of duct quantities was done.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/1878
Appears in Collections:Isı Akışkan Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10969.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.