Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1865
Title: Ankastre Fırınlarda Havalandırma Parametrelerinin Fırın Isıl Performansına Etkisinin İncelenmesi
Other Titles: Investigation Of Ventilation Parametres On Thermal Performance In Built-in Domestic Ovens
Authors: Kuddusi, Lütfullah
Pehlivan, Emre
Isı Akışkan
Head and Fluids
Keywords: Fırın
Ankastre fırın
Enerji tüketimi
Geleneksel pişirme
Fanlı pişirme
Sıcaklık ölçüm sistemleri
Termostatik çalışma
Oven
Built-in Oven
Energy consumption
Conventional cooking
Forced convectional cooking
Temperature measurement systems
Thermostatic run
Issue Date: 10-Feb-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Ankastre fırınlar, tüketicilerin mutfak estetiğindeki eğilimleri nedeniyle, evsel elektrikli fırın pazarı içerisinde gün geçtikçe daha geniş oranda pay sahibi olmaktadır. Ankastre fırınlar, geleneksel serbest yerleşimli ocaklı fırınlardan farklı bir fırın havalandırma yapısına sahiptir. Başlıca kullanım sebebi komponent soğutulması olan bu havalandırma sistemi, fırın bacası ile de ilişki içerisindedir. Havalandırma sistemi ve baca arasındaki ilişki, bacadan atılan fırın içi hava miktarını ve özelliklerini etkilemekte, bu sebeple de fırının enerji tüketimi ve pişirme performansı üzerinde de etki sahibi olmaktadır. Teze konu olan çalışmada, bu havalandırma yapısında belirlenen bazı baskın parametrelerin fırın genel enerji performansına ve ısınma karakterine etkisi araştırılmıştır. Tezin gövdesini oluşturan incelemeler iki başlık altında toplanmıştır. Birinci başlık, 9630 PMI ve 24300 OIM ürün kodlu fırınlar üzerinde değişikliğe gidilmeden yapılan yapılan ısıl performans karşılaştırmalarından oluşmaktadır. Bu incelemelerden elde edilen değerlendrimeler, herhangi iki fırın arasında ortaya çıkan enerji tüketim karakteri farkının hangi açıdan sağlandığının ortaya çıkarılması hususunda ileride yapılacak çalışmalarda yol gösterici olacaktır. İkinci başlıkta, mekanik aksamlı 9630 PMI ürün kodlu fırının havalandırma parametrelerinde yapılan değişikliklerin fırın enerji performansında ve ısınma durumunda yol açtığı etkilere odaklanılmıştır. Yapılan değişiklikler kodlanarak bir deneysel tasarım metodolojisi kullanılmış ve çıkarılan sonuçlar farklı açılardan yorumlanmıştır. Son olarak, enerji değerlerinin açıklanmasında kullanılan standart regresyonel yaklaşım üzerinde belirsizlik analizi yapılarak elde edilen enerji tüketim verileri tekrarlanabilirlik ve karşılaştırılabilirlik açısından değerlendirilmiştir. Varolan standarttaki deney konrol aralıklarının doğruluk payı yüksek bulgulara ulaşabilmek açısından ne kadar iyi kısıtlar sunduğu tartışılmış ve termostatik çalışmanın standart sapma üzerindeki etkileri ortaya konmuştur.
Depending on the evolving apprehension of consumers in kitchen design, built-in oven finds itself an increasing market share in domestic electrical oven sales. Most commonly, built-in oven ventilation systems differ from conventional free standing ovens. In this study, ventilation system parameters in built-in ovens which are considered to have markable impact on energy consumption and external compartment heating characteristics are experimentally investigated. The main body of the study is gathered under two sections. First one focuses on the comparison of thermal performances of two non-modified built-in domestic ovens possessing product codes: 9630 PMI and OIM 24300 B. The leading goal beyond this comparison is to determine the basic parameters affecting energy consumption (thermal resistance, thermal capacity, infiltration etc.) clearly, and distinctively from other effects. The evaluation of results from this section will guide and form a template for future studies about comparisons between ovens with different thermal characteristics. Second section focuses on the effects of modifications in ventilation parameters on thermal performance and external compartment heating for the oven with mechanichal control board (9630 PMI). At last section, uncertanity analyses is done for regressional energy consumption values. The main purpose on this analyses is to interpret results with respect to repeatability and comparability. Standarts are criticised regarding sufficiency of their restrictions in order to supply a reasonable standart deviation value.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/1865
Appears in Collections:Isı Akışkan Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10118.pdf4.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.