Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17813
Title: Hasan Gülşenî'nin Güfte Mecmuası Ve İncelenmesi
Other Titles: Hasan Gülşeni Lyrics Collection
Authors: Uslu, Recep
Erden, Serçin
175047
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Music
Issue Date: 2004
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Türk müziği repertuarını oluşturan güftelerin toplandığı yazmalara "güfte mecmuaları" denmektedir. Güfte mecmuaları Türk müziği tarihine ışık tutan yazılı kaynaklardan birisidir. Bu güfte mecmuaları eski güftelerin zamammıza ulaşmasında önemli yer teşkil etmektedir. Geleneksel Osmanlı Türk müziği öğretiminin meşk sistemine dayandığı dönemlerde öğrenci bir eseri doğrudan hocanın söylçdiği şekliyle hafızasına alır ve bu şekilde nesilden nesile bir aktarım olurdu. Güfte mecmuaları, meşk yöntemiyle eser geçildiği bu dönemlerde öğrencinin hafızasına destek görevi görürdü. Meşk yöntemiyle geçilen eserlerin besteleniş tarihinden günümüze ulaşıncaya kadar geçen zaman sürecinde değişime uğrayıp uğramadıkları, ait oldukları bestecilerin doğruluğu, besteleniş tarihleri ve bu yüzyıllara ait mûsikîye dair bilgilere ancak güfte mecmuaları sayesinde ulaşabilmekteyiz. Bu çalışmamızda, müziğimizin tarihi seyri içerisinde bizlere mühim bilgiler aktaran, kaynak olma özelliğine sahip güfte mecmualarından Millet kütüphanesi, Ali Emiri Manzum, No: 736'da kayıtlı bulunan XVIII. Yy'a ait Hasan Gülşenî mecmuası incelenmiştir. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanan "Hasan Gülşenî'nin Güfte Mecmuası ve İncelenmesi" isimli bu çalışma girişi takip eden iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde ilk olarak güfte mecmualarının öneminden bahsedilmiştir. Daha sonra güfte mecmuaları hakkında yapılmış bazı çalışmalarla ilgili bilgi ve örnekler verilerek, Hasan Gülşenî güfte mecmuasının önemi anlatılmıştır. Ardından, tezi yaparken nasıl bir yol takip ettiğimiz ve hangi metodlan kullandığımızdan söz edilmiştir. Örnek vermiş olduğumuz güfte mecmuaları ile ilgili yapılan çalışmaların planları açıklanmış ve hazırladığımız çalışmanın planı da anlatılmıştır. Birinci bölümde, mecmuanın tanıtımı yapılmış, hangi yüzyıla ait olduğundan bahsedilerek yazarının hayatı hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Daha sonra mecmuanın içindekilerden söz edilmiştir. Mecmuada adı geçen beste ve güfte sahiplerinden bahsedilerek bestekârların hayatları hakkında kısaca bilgi verilmiş ve mecmua içinde tespit edilen eserleri belirtilmiştir. Birinci bölümün sonunda araştırmamızdan istifade edilmesini kolaylaştırmak amacıyla mecmua içerisinde bulunan bestelerin ilk iki mısraları alfabetik sıra ile verilmiştir. İkinci bölümde, mecmuada yer alan güftelerin metni oriinal sırası ile verilmiştir. Güfteler bazı önemli güfte antoloj ileriyle karşılaştırılmış, notası TRT arşivinde bulunanlar dipnotlarda belirtilmiştir. Tezin sonuç kısmında bazı istatistikler yapılmış ve çalışmadan çıkartılan sonuçlar hakkında bilgi verilmiştir.
The manuscripts including the lyrics forming the repertory of the Turkish music are called "lyrics collections". Lyric collections are one of the written resources, which illuminate the Turkish music. These lyrics collections have an important role at the preservation of old lyrics until the present time. At the time when the traditional Ottoman Turkish music education was based on the meşk (exercise) model, the transfer of a work from a generation to another was based on memorization of the work by students at the manner the professor singed the work. Lyrics collections supported the memories of students at the time when the works were taught on the exercise model. We can learn only from the lyrics collections whether the works learned by the exercise method were amended within the time between the date of composition and the present time, correctness of the name of compositors, dates of composition and information about the music in these centuries. In this study, we examined Hasan Gülşeni collection of XVIII. Century that was recorded at Millet Library, Ali Emiri Manzum, No:736. This is one of lyrics collections, which give us important information and has a role of resource regarding the development of our music in history. This study, named as "Hasan Gülşeni Lyrics Collection" which was prepared as Master Study Thesis at the Social Sciences Institute of the Istanbul Technical University comprises two sections. At the introduction part, importance of lyrics collections was explained. Then, some information and examples were given regarding some studies about the lyrics collections and importance of Hasan Gülşeni lyrics collection was clarified. vu Then, our way and methods used for preparing the thesis study were explained. Plans of the studies, which were made before regarding the lyrics collections given as examples, as well as the plan of our study were explained. In the first section, the lyrics collection was introduced and a short information about the century and author it belongs to was given. Then, the contents of the collection were mentioned. Compositors and lyrics owners mentioned at the collection were explained, some information about their lives were given and their works included in the collections were mentioned. At the end of the first section, the first two verses of the compositions included in the collection with an alphabetic order were given in order to facilitate the use of our study. At the second section, Turkish translation of the collection was given in the original order. The lyrics were compared with some important lyrics anthologies and those included in the TRT archives were mentioned at the footnotes. At the final section of the thesis, some statistics were provided and some information was given about the conclusions at the end of the study. Original copy of Hasan Gülşenî collection was provided at the annex section of the thesis
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/17813
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
175047.pdf16.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.