Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17810
Title: Türk Müziği'nde Yozlaşma Sorunu
Other Titles: Degeneration Problem In Turkish Music
Authors: Ay, Göktan
Kayhan, Ebru
137199
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Kültür
Müzik
Türk müziği
Yozlaşma
Music
Culture
Turkish music
Degeneration
Issue Date: 2003
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada Tttık Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği'ndeki yozlaşma sorunları ele alınmıştır. Bu önemli başlık araştırılarak, incelenerek bir sonuca varılmaya çalışılmıştır. Birinci bölümde, konuya genel olarak bir giriş yapılmıştır. İkinci bölümde, genel olarak müzik konusuna değinilmiş, müzik dili ve müziğin insanlara faydaları konusu işlenmiştir. Son olarak ta Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde, Batılılaşma sürecinde Türk kültür yaşamının üç olgusu olan aktarma, kültürel kopma ve yozlaşma konusu incelenmiştir. Dördüncü bölümde, Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kadar gelen süreçte Türk Müziği'nin geçirdiği evreler araştırılmış ve gerek filmlerle gerekse kitle iletişim araçlarının etkisiyle arabesk müziğin nasıl yaygınlaştığı konusu incelenmiş ve cevap aranmıştır. Beşinci bölümde, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği'ndeki yozlaşma üzerine röportajlara yer verilmiştir.
In this work, degeneration problem in Turkish Music is reflected on. This vital question is explored in depth and an analysis is carried out order to reach a conclusion. A general introduction has been given in the first section. In the second section, ponders the matter of music in general and deals with matters such as musical language and music's benefits for people. Finally, facts about Turkish Folkloric Music and Turkish Classical Music are portrayed. In the third section, deals with passing on, cultural disentanglement and degeneration that are three major issues of the Turkish cultural life in parallel to ongoing Westernization. In the fourth section, examines the stages Turkish Music went through from Pre- Republic period until today and how the musical genre that is so-called "Arabesque" expanded both by the influence of movies and mass media and answers are looked for. In the fifth section, interviews on degeneration problem in Turkish Music.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/17810
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
137199.pdf2.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.