Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17765
Title: İstanbul' daki Tezkerelere Kayıtlı Mimar Sinan Eserlerinin Günümüzdeki Durumları Ve Genel Gözlemler
Other Titles: The Present Situation And General Observations Of Works Of Architect Sinan Which Are Registered In The Monuscripts In Istanbul
Authors: Sözen, Metin
Sezgin, Banu
107353
Sanat Tarihi
Art History
Keywords: Sanat Tarihi
Camiler
Hamamlar
Kervansaraylar
Külliyeler
Medreseler
Mescitler
Mimar Sinan
Türbeler
Art History
Mosques
Baths
Caravansaries
Complexes
Madrasahs
Masjids
Mimar Sinan
Tombs
Issue Date: 2001
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada tezkerelere kayıtlı İstanbul il sınırlan içindeki yüz altmış dört Mimar Sinan eserinin bugünkü durumu ele alınmış ve ayrıntılarıyla değerlendirilmiştir. Konuyu daha ileri boyutlara taşıyacak araştırmacılar ve uzmanlar için ilk malzeme niteliğinde olması amaçlanan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde tezin amacı ve kapsamı hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Mimar Sinan Eserleri, tarihi bilinen Mimar Sinan Eserlerinin incelenmesi, tarihi bilinmeyen Mimar Sinan Eserlerinin incelenmesi ve Mimar Sinan onarımı görmüş eserlerin incelenmesi olmak üzere üç alt başlık altmda ele alınmıştır. Bu bölümde bağımsız yapılar tek tek, külliyeyi oluşturan yapılar ise bir bütün olarak değerlendirilmiş ve bugünkü durumları yalan çevresiyle birlikte incelenerek saptanmıştır. Ele alman her yapı için öncelikle yapmm yeri, tarihi, yaptıranı, yapılan onarımlar ve yapılması gerekenler hakkında verilen bilgilerin yer aldığı envanter sayfalan hazırlanmış, daha sonra yapıların mimari özellikleri anlatılmış ve son olarak da bugünkü durumları ile ilgili bilgiler verilmiş, gözlemler yapılmıştır. Günümüzdeki durumları anlatılırken yapılar, iyi, kötü ve bakıma ihtiyaçh durumda bulunmalarına göre üç farklı şekilde ele alınmıştır. Yalan zamanda onarımı yapılmış, kullanılan ve korunan yapılar iyi durumda, harap ve kendi kaderine terk edilmiş yapılar kötü durumda, gereken ilgiyi alamadığı gözlemlenen yapılar da bakıma ihtiyaçh durumda olarak tanımlanmıştır. Son bölümde ise bütün yapılar göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmış ve bir sonuca varılmaya çalışılmıştır. Buna göre, yapılan çalışma sonucunda otuz bir yapmm çok kötü durumda, kırk bir yapmm bakımsız durumda ve doksan iki yapmm da iyi durumda olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber kullanımlarının sağlanmasının korunmalarını da sağlayacağı düşünülerek incelenen yapılardan boş tutulan yirmi sekiz tanesine bulundukları bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak en uygun görülen işlev önerilmiştir. Sonuç olarak, 2000'li yıllarda İstanbul il sınırlan içinde ele alman yüz altmış dört Mimar Sinan Eserinden otuz biri çok kötü olmak üzere toplam yetmiş iki yapının iyi durumda olmadığı belirlenmiştir. XXI Bu nedenle yapıların bir an önce onarımlarının yapılması, işlevlendirilmesi ve korunmalarının sağlanması gerektiği üzerinde durulmuş, çalışmalar sonrasında yapıların geleceğe daha sağlıklı aktarılacağı düşünülmüştür.
This thesis is an analysis of present situation of a hundred sixty four works of Architect Sinan which are registered in the manuscripts which contain the lists of building by Sinan. This thesis which is aimed to be the first material for other researchers consists of three chapters. The first chapter contains the aim and general introductions. In the second chapter works of Architect Sinan were studied seperating three different parts as Examination of Works of Architect Sinan which are Construction Date Known, Examination of Works of Architect Sinan which are Construction Date Unknown and Examination of Some Works which were Restorated by Sinan. In this chapter, building which are situated in a complex were analyzed together and building were analyzed one by one if they are not situated in a complex. In this part, firstly for each building architectural description were written. Then for every building inventory pages which has the building addresses, completion dates, its founder name and its restoration dates were prepared. Then the present situation of every building including also its present situation of closed area were explained and observed. The present situations of works of Architect Sinan were studied three different ways. If a building has been recently restorated and has a function it is defined in this thesis as a building which is in good situation. If a building is a ruin and has no function it is defined as a building which is in bad situation. If a building is neglected and it is observed that it needs some restoration it is defined as a building which needs restoration. In the final chapter all of works of Architect Sinan have examined together and reached a result. At the end of the study it is revealed that thirty one of works of Architect Sinan in Istanbul are in bad situation, fourty one of them need restoration and ninety two of them are in good situation today. Twenty eight of works of Architect Sinan which have no funtion today have given proper function after analyzing their surroundings. Finally it is observed that all of works of Architect Sinan in Istanbul which are registered in manuscripts need much more interest in order to reach to the next century.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/17765
Appears in Collections:Sanat Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107353.pdf95.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.