Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17734
Title: Taşkışla'da Mekan Ve Heykel Tasarımı
Other Titles: Location In Taşkişla Statue Projects
Authors: Aydınlı, Semra
Karakaş, Aynur
43824
Sanat Tarihi
Art History
Keywords: Güzel Sanatlar
Görsel etki
Heykel
Mekan
Tasarım
Taşkışla
Fine Arts
Visual impact
Sculpture
Space
Design
Taşkışla
Issue Date: 1995
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: "Taşkışla 'da Mekan ve Heykel Tasannu" adı altında beş bölümde ele alınan bu çalışmada; mekanın anlam taşıyan ve ona kimlik kazandıran öğelerin heykel tasarımına katkısı araştırılmakta ve heykelin görsel bütünlüğü bozmaması, simgesel bir anlam ifade etmesi ve ortak bir dil oluşturması için gerekli sorunlar irdelenmektedir. Mekan içinde yer alacak heykel, mekansal bütüne ait olması gerektiğinden, tasarımlar mekanın geometrisi ve mekansal ilişkilerden yararlanarak oluşmaktadır. Çalışmalar her yeni süreçte yeniden yaratıp yeniden biraraya getirmeye dayalı tasarım anlayışına dayanmaktadır. Diğer bir deyişle geometrik formlar soyut ve kavramsal olmanın yamsıra görüntüsel ve algısaldır. Soruna bu açıdan yaklaşıldığında, geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmak, kültürel sürekliliği sağlamak için çağdaş tasarım olgusunun mekan içinde zıtlıkların dengesini sağlaması gerekmekledir. Özgün düşüncenin görsel düzenlemede bazı ilkeler doğrultusunda odak noktasını oluşturulmasını sağlamak; bunun için şekil-zemin ilişkileri, pozitif-negatif alan kullanımı, renk, doku, ışık, oran öğelerinin kullanımında birlik-bütünlük, denge, ritm ilkelerinin, mekan içinde heykel tasarımına etkisi incelenmektedir. Tasarım sürecini yönlendiren yaratıcılık bir düşünce sisteminin temelini oluşturmaktadır. Yaratıcılığa, sanatçının yarattıkça sonsuza kadar giden eylem şekli olarak bakmaktayız. Bu süreç içinde sanatçı, eylemlerinden, düşüncelerinden, duygulardan her birinin, vereceği doku ile elle dokunulmaz, ama katı malzemeyi oluşturduğunu ve bunun için de özgür olduğunu bilmelidir.
Our thesis which has been examined in five chapters under the title of "Location in Taşkışla statue projects", examines the mecningful elements of location which give characteristic speciali ties and an identity to statue drafts and their addings while trying to keep the visual completeness as well as questioning the problems like forming a common language to have a symbolic meaning. As statues which take place in space should have location completeness, the drafts are created with the use of space geometry and space relations ships. All the works are based on the understanding of drafts to make new creations and new gatherings in every duration. In other words, geometric forms are visual and perceptible as well as they are abstract and national. When you get close to the problem from this point of view, you can build a bridge between the past and the future m order to supply a cultural and a contemporary continuation. As the draft mentality should be the iv balance of the contrasts. In order to supply a focal point for the original thought in the visual arrangement under some principals, we have examined to form a system in the usage of form and floor relations, their positive and negative space usages, colour, structure and light proportions also their usage proportions and the principal usage of these elements in a unity whole someness balance and rhythm and their effects to statue and drafts. Creativeness which gives diretion to the length of drafts, is the basic of the thought system. We believe, creativeness is the form of acting which continues to the in finite as long as the artist continues to create. In this duration, the artist must be awae of that the structure of his solid materials will be creaied with all of his arts, thaughts, and feelings so he should know that he is indepentent
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1995
URI: http://hdl.handle.net/11527/17734
Appears in Collections:Sanat Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43824.pdf8.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.