Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17638
Title: Sonlu Kapasite Çizelgeleme Yaklaşımının Üretim Yönetimi İçindeki Yeri, Arayüzleri, Türleri Ve Uygulama İpuçları
Other Titles: The Position At The Production Management, Interfaces, Types And Application Clues Of Finite Capacity Scheduling Approach
Authors: Sümen, Halefşan
Ekşi, Alpay
107374
İşletme
Management
Keywords: İşletme
Sonlu kapasite çizelgeleme
Çizelgeleme
Üretim kontrolü
Üretim planlaması
Üretim yönetimi
Business administration
Finite capacity sheduling
scheduling
production control
production planning
production management
Issue Date: 2001
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Değişimin hızlı yaşandığı, rekabetin arttığı ve standartların uluslar arası boyutta geliştiği bir ortamda işletmelerin, klasik yapı ve üretim anlayışlarından vazgeçerek esnek bir sisteme kavuşup, modern üretim yaklaşım ve tekniklerini bu sistem içerisinde uygulamaları gerekli hale gelmiştir. Bu amaç doğrultusunda, mevcut üretim sistemini iyi analiz etmek ve işletme için gerekli olan modernleşme adaptasyonun yapılmasında amaç, esneklik, hız, maliyet e kalite gibi performans kriterlerinin optimizasyonu sağlanarak üretim sistemlerine yansıtılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda üretim planlama fonksiyonu da kritik rol oynamaktadır. Planlama işleminin kısa dönemli gereksinimlerini etkin bir şekilde karşılamak üzere çok daha esnek ve çözüm üreten bir yapıda olması gerekmektedir. Bu sebeple üretim çizelgeleme günümüz işletmelerinde üretim planlama işleminin anahtar rolünü üstlenmektedir. Sonlu Kapasite Çizelgeleme sistemleri üretim sisteminin fiziksel ve teknolojik sınırlamalarım dikkate alarak ve alternatif proses metodlannı değerlendirerek detaylı ve uygulanabilir üretim çizelgelerinin oluşturulmasını sağlar. Sonlu Kapasite Çizelgeleme ile elde edilen çizelge kısıtı dikkate alınarak hem zamanlan hem de kaynaklardaki operasyon sıralarım içermektedir. Bu yaklaşımla işletmenin mevcut durumu hakkında ayrıntılı bilgi sağlandığı gibi, gelecekteki olası sonuçlar önceden oluşturularak, işletmede doğru kararlar üretilebilmektedir. Sonuç olarak Sonlu Kapasite Çizelgelemenin çıktıları üretimde direkt olarak kullamlmaktadır. Bu tez çalışmasında, birinci bölümde genel olarak projenin amacı ve içeriği anlatılmış ikinci bölümde üretim planlama ve kontrol sistemleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde sonlu kapasite ile üretim planlama modeli kapsamında, Sonlu Kapasite Çizelgeleme konusu detaylı olarak ortaya konmuştur. Dördüncü bölümde ise klasik çizelgeleme teknikleri yer almaktadır. Beşinci bölümde bilgisayar destekli Sonlu Kpaasite Çizelgeleme yaklaşımının kurulum aşamaları, uyarlanması ve Türkiye'deki güncel uygulamaları ile beraber ele alınmıştır. Son bölümde ise Assan Alüminyum A.Ş'de Sonlu Kapasite Çizelgeleme uygulaması geniş olarak incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise Sonlu Kapasite Çizelgeleme ile ilgili genel değerlendirmeler ve gelecek çalışmalar için yönlendirmeler yer almaktadır.
In a rapidly changing environment that has increasing competition and internationally developing standards companies have to give up the traditional production and organization approaches, and they have encountered a necessity to have a flexible modern system that will led the use of recent production approaches and techniques. Under these circumstances, existing production systems should be properly examined and the required modern production system approaches and techniques should be implemented to the shop-floor (production area). The objective of the implementation is to attain the optimization of the performance measures like flexibility, speed, cost and quality mat will reflect to the production system. Production planning function has a critical role at building effective job results in order to reach this objective. Planning process has to be in a more flexible and solution provider form that will meet the short term requirements effectively. For this reason, production scheduling is the key function of planning process at present companies. Finite Capacity Scheduling systems take into consider the physical and technological limits of the production systems and develops a detailed and applicable production schedules evaluating alternative process methods. The outcome of the finite capacity schedule includes both the time information and operation sequences at the resource. The output has been used at the shop-floor directly. Although the finite capacity scheduling approach provides detailed information about the current shop-floor, by producing future probable outcomes it also helps to make right decisions. At the fist part of this thesis the project and its content is generally mentioned, and at the second part production planning and control systems is examined. In the scope of finite capacity and production planning model the Finite Capacity Scheduling subject exposed in details at the third part. The forth part includes the traditional scheduling techniques. Setup steps, adaptations of computer supported the finite capacity scheduling approach with some current applications in Turkey is presented at the fifth part. And at the last part the application of the finite capacity scheduling approach at ASSAN Aluminum is examined extensively and in details. The general evaluations and guiding for future works about Finite Capacity Scheduling is take part at the conclusion section
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/17638
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Yüksek Lİsans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107374.pdf6.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.