Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17629
Title: Örgütsel Satınalma Davranışı Ve Etkili Faktörler: İnşaat Sektöründe Bir Uygulama
Other Titles: Organizational Buying Behaviour The Influencing Factors: An Application In The Construction Section
Authors: Uray, Nimet
Göçener, Serdar Emre
107375
İşletme
Management
Keywords: İşletme
Satınalma davranışı
Tedarikçi değerlendirme
Tedarikçiler
Örgütsel Pazar
Örgütsel satınalma
İnşaat sektörü
Business Administration
Purchasing behavior
Supplier evaluation
Suppliers
Organizational market
Organizational buying
Construction sector
Issue Date: 2001
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Günümüzde globalleşmenin etkisiyle artan örgütsel pazarlar, tedarikçi firmalarla örgütsel satın almacılann rekabetçi çevredeki mücadeleleri sonucunda hızla gelişmektedir. Bu gelişim sırasında da örgütsel satın alma süreci ortaya çıkmıştır. Bu süreç kendisine etki eden birçok faktör ve kendi içinde değişik rollere sahip birey ve birimler tarafından oluşturulur. Bu tezde ikinci bölümde, örgütsel pazarlar ve örgütsel satın alma kavramları başlığı altında, örgütsel satın alma süreci, türleri ve bu süreçte yer alan rollere değinilmiştir. Tezin üçüncü bölümünde ise, örgütsel satın alma modelleri ile örgütsel satın almayı etkileyen faktörler gruplandırılarak açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, Türk inşaat sektöründeki önde gelen firmaların satın alma davranış süreci ve bu süreci etkileyen faktörler üzerinde durulup, ortak bir model çıkarılmıştır. Beşinci bölümde ise, araştırma ile ilgili olan genel sonuç ve öneri kısımları bulunmaktadır.
In recent years, the organizational markets that grow up with the help of globalization, develop very strongly by the effects of buyers which struggle in competitive environment. During this development period, a new term "Organizational Buying Process" occurs. This process is performed by the departments having different roles and the outer factors such as environment, individual and group. In second section, under the topic of organizational markets and the organizational buying; organizational buying process, types and the roles that take place in the process have been examined. In third section, organizational buying models and the facts that effects an organizational buying have been groupped under special parts and explained. The fourth section has been made upon the leading Turkish Construction Companies about their organizational buying process. After the instruments that have pressure on the process were marked, a common model of their organizational buying model has been formed. General result and advices about the main topic of the thesis has been made in the last section. IX
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/17629
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Yüksek Lİsans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107375.pdf7.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.