Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17621
Title: Endüstriyel Bir Dağıtım Kanalı Modeli Uygulaması
Other Titles: An Application Of An Industrial Channel Of Distribution Model
Authors: Sezgin, Selime
Atasagun, Yalçın G.
41146
İşletme
Management
Keywords: İşletme
Dağıtım kanalları
Endüstri sektörü
Pazarlama
Verimlilik
Business Administration Distribution channels
Industry sector
Marketing
Productivity
Issue Date: 1993
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Dağıtıma kanalları firmaların pazarlama çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle firmaların mevcut kanal sistemlerinin etkili çalıştığına emin olmaları ve pazarlama amaçlarına ulaşma olasılığının yükseltilmesini sağlamaları gerekir. Mevcut bir dağıtım kanalının verimini ölçüp değerlendirmek için değerlendirme kıstasları tayin edilmeli ve değerlendirmenin yürütülme metodunun ana hatları çizilmelidir. Bu incelemenin amacı, seçilen olay firmasının mevcut dağıtım kanalı sistemini, endüstriyel dağıtım kanalları modeli ile değerlendirmektir. Olay firmasının mevcut kanallarının verimini ölçebilmek için ağırlıklı faktör metodu geliştirilmiştir. Bu metod ile firmanın mevcut kanalları ve alternatif sistemler birlikte değerlendirilmiştir. Bu çalışmada önce mevcut literatür incelenmiş ve temel kavramlar hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra ise değerlendirme işlemi detaylarıyla açıklanmıştır. Sonuç olarak olay firmasının mevcut kanal sistemi ile yeni önerilen kanal sisteminin birlikte çalışması halinde verimliliğinin artacağı ortaya konmuştur. Bu değerlendirmenin esasları detaylı olarak verilmekle beraber değerlendirmeyi yapan kişinin bazı nitelik yargılarını kullanması gerekir. Ayrıca temel pazarlama bilgilerine de sahip olması gerekir. Değerlendirmenin başarılı olabilmesi için değerlendirmeyi yapanın bahsi geçen firmanın içinde bulunduğu koşulları ve ortamını iyi tanıması gerekir
Channels of distribution are important part of the firms. For this reason the firms have to ensure the effective performance of their existing channels and try to increase the probability of achieving the objective of their marketing operations. In order to evaluate the performance of an existing channel, evaluation criteria should be determined and the main lines of the method to conduct the evaluation should be drawn. The purpose of this study is evauate the existing distribution system of the case firm by using the industrial distribution model. A weighed factor method is developed to measure the performance of the existing channels of the case firm. By this method the existing channels of the firm are evaluated together with the alternative systems. In this study, first of all the existing literature have been reviewed and the information about the main concepts have been laid out. Later evaluation process is explained in details. As a result, the existing channel system of case firm operating together with the suggested new channel system has brought the probability of increasing the performance. Although the basics of this evaluation is given in details, the person who does the evaluation process should use some specification judgements. Furthermore he should posses the basic marketing concepts. The success of the application of this process will also depend greatly on how familier the person is with the environment in which the firm in question operates.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1993
URI: http://hdl.handle.net/11527/17621
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Yüksek Lİsans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.