Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17583
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDeğerli, Fikrettr_TR
dc.contributor.authorKurtişoğlu, Belmatr_TR
dc.date2003tr_TR
dc.date.accessioned2019-02-04T11:22:22Z-
dc.date.available2019-02-04T11:22:22Z-
dc.date.issued2003tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/17583-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003tr_TR
dc.descriptionThesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2003en_US
dc.description.abstractİkinci dünya savaşından sonra çöken ekonomilerini kurtarmak amacıyla güç birliği oluşturmaya karar veren Avrupalı ülkeler, yıllar sonra ekonomik ilişkileri besleyen diğer değerlerin de önemini fark ederek, ekonomik, hukuki, siyasi, askeri bir çok alanda ve en son olarak kültürel alanda işbirliği yaparak bugünkü Avrupa Birliğini oluşturmuşlardır. Uzun süredir devam eden Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri henüz bir netlik kazanamamıştır. Diğer taraftan, Türkiye kültürel değerlerden geleneksel dans ve müzik alanında Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleriyle Avrupa Birliği tarihi kadar eski ilişkilere sahiptir. Türkiye'nin yanlış kültür politikalarının da etkisiyle bu alandaki başarısını kurumsallaşma açısından gösterememiştir. Türkiye'nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Geleneksel Dans ve Müzik konulu yüksek lisans tezi, Avrupa Birliği aday ve üye ülkeler ile Türkiye'nin geleneksel dans ve müzik konusunda kurumsal ve uygulamaya yönelik çalışmalarım karşılaştırıp, çıkan sonuçlar doğrultusunda, Türkiye'nin kültür politikalarını oluşturanlara kaynaklık edebilmesi amacıyla altı başlık altında toplanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, çalışmanın amacı, sorunlar, araştırma yöntemleri ele alınmıştır. İkinci bölümde, Avrupa Birliğinin tarihsel gelişimi dönüm noktalarına göre ortaya konmuş, örgütsel yapısı ele alınırken çalışmanın konusuyla ilgili olan birimler üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur. Çalışmanın üçüncü bölümünde Avrupa Birliğinde yürütülen geleneksel dans ve müzik çalışmaları üzerinde durulmuş, desteklediği projeler hakkında geniş bilgi verilmiş, ayrıca konuyla ilgili çalışmaları yürüten Avrupa Birliğinin hem finansal hem de idari olarak desteklediği Avrupa Birliği ölçeğindeki organizasyonlar ve uluslar arası işbirliği yaptığı organizasyonlar tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde, önce Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde tarihsel süreç ele alınmış, daha sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği tarihi sürecinde geleneksel dans ve müzik alanında yaptığı çalışmalar resmi ve özel kuruluşlar başlıkları altında özetlenmiştir. vııı Çalışmanın beşinci bölümünde Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri ile Türkiye'nin geleneksel dans ve müzik alanında uygulamalar açısından karşılaştırılması yapılmış, örnekler verilmiştir. Bütün bu çalışmalar süresince Türkiye'de yapılan çalışmalar için daha çok yazılı kaynaklar ve gözlemlerden yararlanılırken, Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalar için daha çok resmi internet sayfaları, kişisel görüşmeler ve yine gözlemlerden yararlanılmıştır. Sonuç ve öneriler bölümünde, tutarlı bir kültür politikasının oluşturulmasının gerekliliği, AB ile kültürel ilişkileri resmi ve sivil kuruluşlarla koordineli olarak yürütecek bir sivil toplum örgütüne ihtiyaç duyulduğu, geleneksel değerlere eğitim, politika, hukuk ve ekonomi boyutunda daha fazla ağırlık verilmesi konulan üzerinde durulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThe European countries, whose economies had collapsed in the world war the second, deciding to build a union among themselves to recover the economy have formed the current European Union by cooperating in the economic as well as in legal, political, military areas at last in cultural area recognizing their importance as supporting values of economy. The relation between Turkey and the European Union going on for a long time is not clear yet. On the other hand, Turkey has a relation with the member and candidate countries related to the traditional dance and music as old as the history of the European Union history. Turkey couldn't show the same performance in institutionalizing because of the false cultural policies. The master degree dissertation having the subject Traditional Dance and Music in the Period of Turkey's Participation in the European Union compares Turkey's and member and candidate countries' practical and institutional studies related to traditional dance and music. According to results, dissertation aiming to be a resource for policy makers of Turkey is gathered in six headings. In the first chapter, the objective of the study, the problems and research methods are dealt with. In the second chapter, the historical development of European Union is put forward according to the turning points. While the organizational structure is dealt with, units related to the subject of the study are examined in detail. In the third chapter, studies on traditional dance and music executed in the European Union are discussed and supported projects are explained in detail. Furthermore, organizations having studies about the related subject in a European scale supported by European Union financially and managerially, and the other institutions cooperated with internationally are introduced. In the fourth part, first of all the historical process of Turkey in relation to European Union is examined, then Turkey's studies in the area of traditional dance and music in the historical procedures are summarized under official and private organizations. In the fifth part of the study, the practices in traditional dance and music of Turkey and European Union member and candidate countries are compared. Samples are given. During all the study, while the written sources and observation for studies in Turkey are more widely used, the official internet sites, personal interviews and again observation for studies in European Union are commonly employed. The last part, in other word, results and suggestion part covers the necessity of forming a consistent culture, of a civil organization executing the cultural relations between EU and local official and civil society in coordination, of concentrating on traditional values in educational, political, legal and economical realms.en_US
dc.languageturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectHalk Bilimi (Folklor)tr_TR
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectAvrupa Birliğitr_TR
dc.subjectAvrupa Birliğitr_TR
dc.subjectDanstr_TR
dc.subjectHalk oyunlarıtr_TR
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectTürk halk oyunlarıtr_TR
dc.subjectFolkloreen_US
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectDanceen_US
dc.subjectFolk dancesen_US
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectTurkish folk dancesen_US
dc.titleTürkiye`nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Geleneksel Dans Ve Müziktr_TR
dc.title.alternativeTraditional dance and music in the process of Turkey`s participation in the European Unionen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID137208tr_TR
dc.contributor.departmentGeleneksel Danslartr_TR
dc.contributor.departmentTraditional Dancesen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.A.en_US
Appears in Collections:Geleneksel Danslar(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
137208.pdf6.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.