Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17572
Title: Türk Halk Oyunlarında Mengi'nin İncelenmesi
Other Titles: Examing Mengi in Turkish Folk Dance
Authors: Ay, Göktan
Karaca, Sevim
26810
Geleneksel Danslar
Traditional Dances
Keywords: Müzik
Bengi
Mengi
Semah
Tahtacılar
Türk halk oyunları
Music
Bengi
Mengi
Semah
Tahtacılar
Turkish folk dances
Issue Date: 1993
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Türk Halk Oyunlarında Mengi'nin İncelenmesi" konulu tez çalışması dört bölümden oluşmuştur. Mengi oyunundan önce bu oyunu oynayan toplumun bugünkü durumun dan kısaca bahsedilmiştir. Daha sonra oyunun geleneksel yapısı, oynanış biçimi ve müzikal yapısı anlatılmaya çalışılmıştır. Oynanış biçimi fotoğraflarla gösterilerek oyunun daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunulduğu sanılmaktadır. Tahtacıların oynadığı semahlarla olan figürsel ve ifade benzerliğinden dolayı, aralarındaki farkları belirtmek amacıyla üçüncü bölümde semah ve semahların oynandığı dinsel bir ortam olan cem törenlerinden söz edilmiştir. Bengi ve Mengi kelimeleri arasındaki benzerliğin insanları, her iki oyunun da aynı oyunları ifade ettiği şeklinde görüş ve düşüncelere sevketmesi nedeniyle Bengi oyunları hakkında verilen kısa anlatımlar son bölümü oluşturmuş tur. Bu anlatımlarla oyun yapılarının farklılığı gösterilmeye çalışılmıştır.
The Thesis called "Examing Mengi in Turkish Folk Dance" has got four charts. It has been shortly mentioned about this society's today's position that danced this play before Mengi's. Later the traditional position, dansing style and musical position of it has been tried to be explained. It's thought that showing the dancing style with the photographs will contribute the play to be understood better. To express the differences between them in the third chapter Semah and Cem that is a religious ceremony and in which Semahs are danced has been mentioned about because of the figurative and expression similarities with Se mah that played by Tahtacılar. The similarities between the words of Bengi and Mengi made people think that both dances are explaining the same plays for this reason the short explanations about Bengi's dances took place at the last chapter. This differen ces in the styles of the dance have been tried to be shown by this explanations.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1993
URI: http://hdl.handle.net/11527/17572
Appears in Collections:Geleneksel Danslar(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26810.pdf6.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.