Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17560
Title: Urfa-kısas Köyü Semahlarının İncelenmesi
Authors: Etili, Can
Taştan, Gülderen
22646
Geleneksel Danslar
Traditional Dances
Keywords: Müzik
Cem
Semah
Türk halk oyunları
Şanlıurfa-Kısas
Music
Cem
Semah
Turkish folk dances
Şanlıurfa-Kısas
Issue Date: 1992
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmamızda, amacımız Urfa-Kısas köyünde semahlar olup olmadığını araştırmak eğer varsa bunlar üzerinde müzikal analizlerini yapmaktır. Birinci bölümde semahlar ve Kısas köyü, ikinci bölümde ise cem törenleri anlatılmıştır, üçüncü bölümde, semah ezgileri üzerinde inceleme planı yapılmıştır.Dördüncü bölümde. Kısas semahlarının oyunları hakkında bilgi verilmektedir. Besinci bölümde ise Urfa-Kısas Köyü semahları ile diğer yörelerdeki semahlar arasındaki benzerlik ve farklar ele alınmıştır. İnceleme ve karşılaştırmalar neticesinde ulaştığımız sonuç su olmuştur. Kısas köyünde semahların varlığı tespit edilmis, Ancak bu semahların müzikal ve ritmik acıdan zengin olmadığı görülmüştür.
In this object We want to seek about that If there are Semah or not in Urfa- Kxsas village» If there are. We want to do about on those musical analyses. In first chapter. Semah and Kxsas village, in second chapter, rite's Cem has been informed. In third chapter, We have done seek plan on it, about Semah musical. In fourth chapter, about the dances of Kxsas Semah have been informed. In fifth chapter, the difference and the recamblance has been investigated between Kxsas Semah by Urfa and the others. In this result of seek, there is Semah in Kxsas vil lage. Result is, Semah's musical and ritmical are not to be rich and various.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
URI: http://hdl.handle.net/11527/17560
Appears in Collections:Geleneksel Danslar(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22646.pdf4.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.