Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17453
Title: Performans Yönetim Sistemleri
Other Titles: Performance Management Systems
Authors: Tanyaş, Mehmet
Kurar, Hakan Namık
55982
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Performans yönetimi
Performance management
Issue Date: 1996
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yöneticilerin pek çoğu verimliliğin önemini bildik­leri halde, performans ölçüm, denetim ve yönetiminin nasıl yapılacağını bilmemektedirler. Alışılagelmiş kla­sik sistemlerini kullanarak işletme performansını çok dar boyutlarda ölçmektedirler. Per-formans yönetimi anlayışında ise; işletme per­formansı işletmeyi oluşturan sistemin tüm bileşenlerinin etkileşimi ve ortak çabaları ile oluşan toplam sonuç olarak algılanır. Bu sonuç hem nitel hem de nicel ola­rak değerlendirilir. Bu değerlendirme için çok kapsamlı ve bütünleşik bir yapı taşıyan dizgesel ölçüm yöntemleri gerekir. Performans yönetim sistemi anlayışı ile hazır­lanmış ölçüm sistemleri bu gerekleri yerine getirebil­mektedir. Bu sistemler mevcut klasik sistemlerin dışına taşarak stratejik işletme planlarının ürünü olan uzun ve kısa dönemli hedefleri temel alarak kurulmakta, işletme performansını hızla değişen yeni rekabet ortamında önem kazanan kalite, etkenlik, yenilik, müşteri doyumu, gibi değişik performans boyutlarına göre ölçebilmektedir.Yukarıda, önemi kısaca vurgulanan performans yöne­tim sistemi çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu bağ­lamda ikinci bölümde günümüz yönetim anlayışına göre işletmede performans kavramı ve anlayışı ile temel per­formans boyutları üzerinde durulmuştur.Üçüncü bölümde performans yönetimi ve performans planlaması kavramları açıklanmıştır.Performans yönetim sisteminin önemli bir kısmı olan performans ölçüm ve denetimine dördüncü bölümde yer verilmiştir.Literatürde yer alan ölçme ve değerlendirme model­leri irdelenerek, seçilen bazı modellerin tanıtımı be­şinci bölümde yapılmıştır.Bir performans boyutu olan verimliliğin artırılması çalışmanın altıncı bölümünün konusunu oluşturmuştur.Yedinci bölüm özel bir işletmede performans yönetim sistemi kurulmasını konu alan uygulama bölümüdür.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1996
URI: http://hdl.handle.net/11527/17453
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55982.pdf9.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.