Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17431
Title: Beta Transmisyon Tekniği İle Tekstil Numunelerinin Değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation Of Textile Samples By Using Beta Transmission Technique
Authors: Tuğrul, A. Beril
Uslucan, Şevki Tayfun
104147
Nükleer Araştırmalar
Nuclear Studies
Keywords: Beta transmisyon tekniği
Tekstil malzemeleri
Tekstil ürünleri
Beta transmission technique
Textile materials
Textile products
Issue Date: 11-Jun-2001
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Tekstil malzemeleri, yaygın kullanımı olan malzemeler olup, ülkemiz açısından önemli bir sektörün çalışma konusunu oluşturmaktadır. Günümüzde hayli farklı tekstil malzemeleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, tekstil numunelerinden doğal ve yapay tekstil liflerinden dokunmuş, tekstil sistematiğinde yer alan, yaygın kullanımlı farklı tekstil malzemesi nununeleri ile beta transmisyon tekniği bağlanımda öncelikle çalışılmıştır. Bunlardan ayrı olarak, bu genel sistematik dışında farklı elyafların beraberce kullanılması ile oluşturulmuş özel amaçlı tekstil numuneleri ile de çalışılmıştır. Ayrıca, farklı renkteki belli bir tekstil malzemesinin beta transmisyonu açısından değerlendirilerek, boya malzemesinin konuya etkinliği araştırılmıştır. Dokuma sıklığı ve kullanılan elyaf ile ilgili olarak tekstil tipine bağlı değişebilen beta transmisyonu tekstil kalite kontrolü için önem arzetmektedir. İleri bir teknik olan beta transmisyon tekniği kullanılarak, söz konusu farklı tekstil malzemeleri için ayrı ayrı deneyler yapılarak değerlendirilmeleri yoluna gidilmiştir. Beta transmiyon tekniği uygulaması için İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı Radyoizotop Labratuarı'nda mevcut Sr-90 beta radyoizotop kaynağı, radyasyon kaynağı olarak kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarla çeşitli tekstil numunelerinin, beta transmisyon tekniği ile değerlendirilmeleri kalite kontrol bağlamında gerçeklenmiştir.
Textile is a widespread materials and it is subject of production of an important materials and can be served in a main sector. Today, there are many types of textile. In this study, firstly, it is studied on different textile materials that are used widely and include in the textile classification in the quality control activities by beta transmission technique. In addition of them, except the classification, it will be studied on some special textile materials that are combined of different fibres. Moreover, it is aim to investigate for the different colored textile, but in the same type textile, so it is investigated on dye effect in the subject. Beta transmissiom of the textile that is related with woven dense and using fibre is important, in the point of view of quality assurance and quality control. For this purpose, the experiment will observed and evaluated for the different textile materials by beta transmission technique that is an advance nuclear technique. Sr-90 radioisotope source there are in the Radioisotope Laboratory in Nuclear Applications Division - ITU Institute For Nuclear Energy, will be used as beta emitter for the beta transmission technique application. With this study, the different textile materials observed by using beta transmission technique as fastly and sensitive in the point of view of quality control with the applicability. 
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/17431
Appears in Collections:Nükleer Araştırmalar Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104147.pdf6.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.