Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17169
Title: Bilgisayar Destekli Tasarim Ve Veri Tabani Yönetim Sistemi Entegrasyonu İle Bilgi Sistemlerinin Oluşturulmasi, Analizi Ve İşletilmesi
Authors: Kalyon, Muammer
Mert, Mehmet
75150
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Aeronautics and Astronautics Engineering
Keywords: Bilgi sistemleri
Bilgisayar destekli tasarım
Coğrafi bilgi sistemleri
Veri tabanı yönetim sistemi
Information systems
Computer aided design
Geographical information systems
Database management system
Issue Date: 1998
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), yeryüzü nesnelerine ait coğrafi verilerin toplanması, doğrulanması, depolanması, veri tabanlarının oluşturulması, sorgulanması, coğrafi veri ve bilgilerin gösterimi gibi işlemlerin yapılabilmesi için kullanılan geniş kapsamlı bir bilgisayar destekli bilgi sistemidir. Yapılagelen işlerin daha kısa zamanda, daha doğru ve daha ekonomik olarak yapılması ihtiyacından dolayı CBS kavramı ortaya çıkmıştır. Bilgisayar, yazılım ve donanımlarında meydana gelen gelişmeler CBS'nin gelişmesini sağlamıştır. Geçmişte iş istasyonu gibi büyük sistemlere ihtiyaç duyan CBS, bugün, kişisel bilgisayarlarda verimli bir şekilde kullanılabilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri, tek başına bir sistem olmayıp birçok alt sistemin birleşmesinden meydana gelen bir sistemler bütünüdür. Bu sistemlerin belli başlıları bilgisayar destekli tasarım (BDT) ve veri tabanı yönetim sistemleridir (VTYS). BDT'ın temel amacı herhangi bir grafik nesnenin bilgisayar ortamında çizilmesidir. VTYS'nde ise nesnelere ait grafik olmayan (öznitelik) veriler tutulmakta ve bunlarla çeşitli sorgulama ve analiz işlemleri yapılmaktadır. CBS'nin en önemli avantajı bu gibi sistemleri bir araya getirebilmesidir. Böylece grafik nesneler üzerinde VTYS'nin getirmiş olduğu analiz işlemlerinden faydalanılabilmektedir. Ayrıca yapılan analizlerin sonuçları grafik ortamda da elde edilebilmektedir. Getirdiği avantajlardan ötürü coğrafi nesnelerin bulunduğu ve bunlarla ilgili bilgilere ihtiyaç duyulan her alan, CBS'nin kullanım sahasına girmektedir. Ulaşım ve trafik planlama ve yönetimi de bu alanlardan biridir. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İstanbul Trafik Bilgi Sistemi (İTBS) olarak isimlendirilen bir CBS projesi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı İstanbul İli'nde ulaşım ve trafikle ilgili her türlü grafik ve öznitelik verilerini bilgisayar ortamında bir araya toplamak ve bu verileri kullanarak ihtiyaçlar doğrultusunda sorgulama ve analizler yardımıyla bilgi üretimi yapmaktır. Konusunda Türkiye'de ilk olan bu çalışmada, ulaşım ve trafik planlama ve yönetimine yönelik bir bilgi sisteminde bulunması gereken veriler tespit edilmiş ve bu veriler bilgisayar ortamına aktarılarak üzerinde analiz ve sorgulamaların yapılabileceği bir bilgi sistemi oluşturulmuştur.
Geographical Information System (GIS) is a vast, extensive information system that used for collecting, storing, interrogating and presenting of the geographical data of geographical objects. The geographical object that is mentioned in this definition may be any concrete or abstract existence or phenomenon which has a position and a shape on the Earth. Bridges, roads, forests, communication towers are examples for concrete geographical objects. In addition to this the position and the shape of the geographical objects can be change in time. Geographical information of the objects includes two main subjects. One is the geometric information that defines its position and shape and the other one is the non graphic information, which gives characteristics of the objects. GIS has to include the information about metric, topologic and relation order among the geographical objects. Also, in the relation between geographical objects and non- geographical objects for example, when there is a need for the information about "lot owner in parcel", GIS includes information which belongs to non-geographical objects like person and title deed. GIS also has the data belong to the data has in each information system. Generally, GIS develops parallel to the developments on software and hardware opportunity of the computers. Especially, increasing the capacity and the speed of the hardware, making the things easier for computing and storing of the data. Because of this GIS can work more effectively in smaller but more developed computers instead of the main frames (workstations) in the past. Although the GIS gives the information about the past it also gives real-time information by the help of Global Positioning System (GPS), video links and the sensors. GIS is not a single system, which is the association of the subsystems. This is the main difference, which distinguishes GIS from the other systems. The basic purpose of The Computer Aided Design (CAD) is to make any drawing or design on the computer. This provides easiness on the operations like drawing, design, copying and saving. By using Database Management Systems (DBMS), it is possible to gain or integrate the information, which is added to the database before.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/17169
Appears in Collections:Uçak ve Uzay Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75150.pdf11.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.