Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1694
Title: V-ı-s Modeliile Uzaktan Algılama Verileri Kullanılarak Kentleşmenin İzlenmesi
Other Titles: Monitorimg The Urbanization Through V-i-s Model Using Remote Sensing Data
Authors: Kaya, Şinasi
Tok, Ezgi
Geomatik Mühendisliği
Geomathic Engineering
Keywords: Landsat-TM
Bitki-Su Geçirmez Alan-Toprak Modeli
Kentleşme
Landsat-TM
VIS Model
Urbanization
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye’nin metropoliteni olan İstanbul’da hızlı gelişim gösteren alanların mekansal büyümelerinin izlenmesi hedeflenmiştir. Çalışılan alanlar Sultanbeyli, Kartal ve Pendik’tir. Çalışma bitki, sugeçirmez alan ve toprak bileşim VIS modeli ile 1987-1997 Landsat-TM görüntüleri kullanılarak yapılmıştır. Şehri bölgelere ayırmak sağlıklı bir kentsel gelişime tanı koymakta kolaylık sağlar. Uygulamada kullanılan VIS modeli ile şehri eko-birimlere ayırarak eko-birimlerin özelliklerine göre kentsel bilgi temin edilir. Bu bilgi kullanılarak oluşturulan VIS tabanlı kentin yapısal özellikleri yardımı ile kentleşmenin hangi düzeyde olduğunu ve hangi kentsel gelişim trendine doğru ilerlediği belirlenir. Çalışmada, kent alanlarındaki kent hareketi ve trendi iki farklı bölüme dayalı olarak analizlenmiştir. İlk bölümde sınıflandırılmamış veriyi, ikinci bölümde kontrolsüz sınıflandırılmış veriyi temel almıştır. Her iki yolla da üretilmiş veriler VIS modeli ile gösterilmiştir. İki model arasındaki karşılaştırma sonuçları, VIS bileşim modelinde olumlu neticeler vermiştir. Kentsel ekosistem nitelikleri her iki izlenen yolla tespit edilmiştir. Sonuçlar Landsat-TM verilerinde VIS modelinin kullanılabileceğini ispatlanmıştır. Çalışma ayrıca VIS modelinin örtü bileşim diyagramı üzerinde gösterilmesinin de başarıya ulaşmış olduğunu her iki bölümün karşılaştırması ile kanıtlamıştır. Sınıflandırılmamış veriler ile kontrolsüz sınıflandırılmış veriler yaklaşık olarak birbirine yakın değerler çıkmıştır. Bu çalışmanın sonunda 1987-1997 yılları arasında uydu görüntü verileri yardımı ile VIS modelinin Kartal, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerindeki gelişme yönleri ve gelişme büyüklüklerinin analiz edilebileceği gösterilmiştir.
In this study , the aim was to monitor the spatial growth in the most developing regions in Istanbul, the metropolis of Turkey. The regions where the urbanization is observed sharply, are Sultanbeyli, Kartal, Pendik. the investigation was done through employing Vegetation Impervious Surface Soil (VIS) composition model which is used for characterization of urban areas and used Lansdat-TM images which were taken in 1987 and 1997. The urban movement and the trends in the pilot area have been analyzed based on two different methods. The first method depends on unclassified data, the second method implies the unsupervised classification data. In both of methods the generated data is denoted by VIS model. The results of the comparisons between two methods are presented that (VIS) the composition model has affirmative concluisons. The urban ecosystem characterization is revealed in both method. The results emphasize that the VIS model can be used in Landsat-TM data. This study also accomplished to prove that the VIS model could be plotted on diagram of land cover composition by comparing both method. The unclassified data indicated approximately the same values as in the unsupervised classification data. This is the good agreement of VIS modeling in remote sensing data about analyzing the urban ecosystems.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/1694
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4285.pdf3.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.