Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1663
Title: Kuzey Anadolu Fayının Orta Anadolu Bölümündeki Güncel Tektonik Aktivitenin Jeodezik Yöntemler Ve Elastik Yarı Uzay Modelleme İle Belirlenmesi
Other Titles: Determination Of Recent Tectonic Activity Of North Anatolian Fault In Mid Anatolia Region With Geodetic Methods And Elastic Half Space Modeling
Authors: Tarı, Ergin
Yavaşoğlu, Hakan
Geomatik Mühendisliği
Geomathic Engineering
Keywords: Kuzey Anadolu Fayı
Jeodezi
Deprem
North Anatolian Fault
Geodesy
Earthquake
Issue Date: 3-Mar-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Kuzey Anadolu Fayı’nın orta kesimi olan doğuda Ladik/Amasya batıda Ilgaz/Kastamonu bölgesi için tektonik aktivitenin belirlenmesi çalışması jeodezik yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Bölgeyi kapsayan jeodezik bir ağ tesis edilmiş ve periyodik olarak dört yıl boyunca GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) ile ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar DEFNODE yazılımı ile modellenmiştir. Ayrıca, bölgenin doğu ve batısını kapsayan SAR (Yapay Açıklıklı Radar) görüntüleri ile InSAR (Yapay Açıklıklı Radar İnterferometri) tekniği kullanılarak bölgenin hareketliliği incelenmiştir. Bölgenin kuzey ve güneyi arasındaki hız farkları belirlenmiştir. Kuzey Anadolu Fayı’nın bölgedeki yan kollarının ana kola oranla yavaş hareket ettiği ve gerilme birikimlerinin düşük olduğu hesaplanmıştır.
In this study, the central part of the North Anatolian Fault in the east Ladik/Amasya and in the west Ilgaz/Kastamonu regions have been analyzed for the determination of tectonic activity using geodetic methods. A geodetic network covering the region has been established and measured annually for four years with GPS (Global Positioning System). The obtained results are modeled by DEFNODE Software. In addition, the activity of the area of interest was examined by InSAR (Synthetic Aperture Radar Interferometry) technique using SAR (Synthetic Aperture Radar) images covering both east and west sites of region. The velocity differences between north and south of the area were computed. In this region, it is calculated that the splays of the North Anatolian Fault moved slower and had lower strain accumulation according to the main branch.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/1663
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10124.pdf26.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.