Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1652
Title: Deprem Araştırmalarına Yönelik Olarak Farklı Disiplinlerden Gelen Verilerin Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemine Entegrasyonu
Other Titles: Integration Of Data Related To Earthquakes From A Variety Of Disciplines In A Web-gis
Authors: Toz, Gönül
Doğru, Aslı Garagon
Geomatik Mühendisliği
Geomathic Engineering
Keywords: Deprem
CBS
Servis odaklı mimari
Gerinim
Web-CBS
Earthquake
GIS
Service oriented architecture
Strain
Web-GIS
Issue Date: 25-Jul-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yerkabuğu deformasyonu çalışmaları, tekrarlı jeodezik ölçmelerin analizi ve bunların jeolojik ve jeofizik araştırmalardan elde edilen sonuçlar ile birlikte değerlendirilmesine dayanır. Bir disiplinin ürettiği sonuç, diğer bir disiplinin girdi verisi olduğundan, tek tip veri üreten bir çalışmanın, diğer çalışmalardan üretilmiş değişik tipteki verileri kendi verisi ile entegre etmediği sürece anlamlı bilgi üretemeceği açıktır. Bu da göstermektedir ki, çözülmesi gereken problem doğal olarak disiplinlerarası bir karaktere sahiptir. Ancak yer bilimciler genellikle problemin bir yanı üzerine çalışmakta ve sadece istendiğinde verisini paylaşma eğilimindedirler. Bu nedenle kaynaklar, tekrar tekrar aynı çalışmalar üzerinde boşuna harcanmış olmaktadır. Halbuki günümüzde verinin mümkün olduğu kadar çabuk ve efektif olarak bilgiye dönüşmesi gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için hesap ve analiz ortamlarının araştırmacıların, karar vericilerin ve eğitimcilerin masaüstü bilgisayarlarına taşınmış olması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, çok disiplinli yer bilimleri verilerini, araçlarını ve yazılımlarını birbirine bağlayan ve paylaşımını sağlayan servis odaklı mimari yapıda bir Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulması ve bu sisteme farklı seviyelerde kullanıcıların (bilimadamı, eğitimci, karar verici vd.) ulaşımının sağlanması ve böylece Türkiye’de depremler ile ilgili çalışma yapmak isteyenlerin, kolay kullanım arayüzü ile interaktif olarak veriye, hesap ve analiz ortamına ulaşmasının sağlanmasıdır.
The studies of recent crustal movements are based on analyses of repeated geodetic measurements, and their combination with results of geophysical and geological investigations. It is obvious that a single data producer can not produce useful datasets and information without integrating data from others because one scientist’s results become another’s data. So, the problem to be solved naturally has an interdisciplinary character. However, Earth scientists traditionally work on one aspect of the problem and they have a tradition of sharing of data but they are willing to share it if asked. Because of this, the resources are being wasted in duplicative efforts. However, the goal is for data to evolve it into information, and then into knowledge as quickly and effectively as possible. In order to do this, calculations and analysis need to bring to the desktops of researchers, decision-makers, and educators. The aim of this study is to develop a service oriented architecture based Geographic Information System (GIS) that enables linking and sharing multidisciplinary Earth science data, tools, and software and to provide a wide range of users (scientist, educators, policymakers, etc.) access to the system and in this way to build an easy-to-use interactive access to data and analysis environment to study earthquakes in Turkey.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/1652
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8824.pdf9.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.