Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1640
Title: Uluslararası Değerleme Standartlarının Türkiye’de Uygulanması Sürecinde Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımının İrdelenmesi
Other Titles: Criticism Of Income Capitalizaton Approach On The Implementation Process Of International Valuation Standarts
Authors: Taş, Elçin
Onurlu, Özlem
Gayrimenkul Geliştirme
Real Estate Development
Keywords: değerleme
uluslararası standartlar
gelir kapitalizasyonu
valuation
international standards
income capitalization
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tez çalışmasının kapsamı doğrultusunda Uluslararası Değerleme Standartları ve ülkemiz koşullarındaki uygulama süreci incelenmiştir. Bu süreçte, standartlar kapsamında tanımlanan değerleme yaklaşımlarının uygulama alanlarında bir farklılık olup olmadığı, varsa bunun nedenleri ve Türkiye’ye özgü karşılaşılan problemler ortaya konmuştur. Tanımlanan değerleme yaklaşımları arasında, ülkemizde kurumsal bir gayrimenkul sektörünün ve gayrimenkule dayalı finansman sisteminin olmamasından dolayı, uygulanabilirliği ve doğru sonuçlara ulaşmada geçerliliği tartışılan bir yaklaşımın varlığı tespit edilmiştir. Bu yaklaşım, gerektirdiği detaylı pazar analizi ve finans disiplinine dayalı hesaplama, yorum sürecinde karşılaşılan problemlerden dolayı ülkemiz değerleme uzmanlarının kullanmaktan kaçındığı Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımıdır. Tez konusunun kapsamı doğrultusunda yaklaşımın metodolojik tanımlaması yapılarak dayandığı kavram ve yöntemler incelenmiştir. Uygulama bölümünde verilen örnek ile yaklaşımın uygulanması ve yorumlanması sürecinde, ülkemiz koşullarında geçerliliği sınanmıştır.
Within the scope of the thesis, IVS and its implementation process in our country has been examined. In addition to the above examination, the problems occurred during the implementation process of IVS in Turkey has also been identified. In Turkey, the validity and the applicability of one of the valuation approaches defined in the IVS is being questioned due to the absence of corporate real estate industry and lack of financial tools. The mentioned approach is income capitalization which most of the Turkish appraisers avoid applying because of detailed market analysis need, calculations based on sophisticated financial discipline and problems attached to the interpretation process. Within the scope of the thesis, conceptual basis and techniques of income capitalization approach has been explored by making a methodological definition. With the sample given in the application section, the validity and applicability of the income capitalization approach has been examined with respect to Turkey’s special conditions.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/1640
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4218.pdf6.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.