Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15853
Title: Bodrum Yat İmalat Endüstrisinde Tasarım Yönetimi Pratiklerinin Analizi
Other Titles: The Analysis Of Design Managament Practices In Bodrum Yacht Building Industry
Authors: Er, Özlem
Ekinci Birol, Duygu
10135344
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: Tasarım
Kabiliyet
Tasarım Yönetimi
Design Atlas
Yat
Yat İmalat Endüstrisi
Bodrum
Design
Capabilities
Design Management
Design Atlas
Yacht
Yacht Building Industry
Bodrum
Issue Date: 19-Jan-2017
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu araştırma Bodrum'da yer alan yat imalat sektörü ve tasarım arasındaki ilişkileri ve eksiklikleri, tasarım yönetimi açısından araştırmayı hedeflemektedir. Bodrum yat endüstrisi içerisinde belirlenen firmaların tasarım kabiliyetleri, planlama süreçleri, kaynakları, tasarımın kültür ile olan ilişkisi Design Atlas temel alınarak analiz edilmiştir. Bu araştırma dahilinde firmaların örgütsel kabiliyetleri ve bu kabiliyetlerin tasarım faaliyetlerine ne ölçüde ve nasıl yönlendirildiği de sorgulanmıştır. Araştırma sonucunda tasarım yönetimi uygulamalarının güncel durumlarıyla ilişkili olarak çeşitli konularda bulgular elde edilmiştir. Bu bulgular da yine Design Atlas'ın beş ana konusu dahilinde çözümlenmiştir: Tasarım için Planlama: Tasarımın firmaların kurumsal planları dahilinde üstlendiği roller araştırılmıştır. Firma planlamasının tasarım faaliyetleri ile olan paralellikleri incelenmiştir. Firmaların marka değerlerini yükseltmek ve rekabet üstünlüğü sağlamak adına tasarım ile ilişkili faaliyetleri ve tasarımın firmanın planlamalarına hangi seviyelerde dahil edildiği çözümlenmiştir. Tasarım için Süreçler: Firmanın süreçleri dahilinde tasarım süreçlerinin konumlanması analiz edilmiştir. Firmaların, tasarım süreçlerini tanımlamalarından, tasarım faaliyetlerinin diğer disiplinler ile kordinasyonununa kadar geniş bir kapsamda sorgulanmıştır. Tasarım için Kaynaklar: Firmaların tasarım faaliyetleri için ayırdıkları maddi kaynaklar incelenmiştir. Tasarım için İnsan Kaynakları: Firma bünyesinde hizmet veren tasarım departmanının becerileri ve firmanın bu becerileri geliştirme çabası sorgulanmıştır. Tasarım için Kültür: Firmaların içinde tasarım faaliyetlerine yönelik kültürel yaklaşımları incelenmiştir. Bu uygulamaları ortaya çıkaran bağlam ve neden-sonuç ilişkilerinin de detaylı olarak araştırılması sonucunda, ortaya çıkan çözümlemeler ve Bodrum'daki yat imalat endüstrisinin yönetim ve tasarım kültürü göz önüne alınarak, kümelenmenin nasıl gelişebileceği, diğer kümelenmeler ve farklı ülkelerdeki yat imalatçılarının karşısında kalıcı ve sürdürülebilir rekabet avantajının nasıl sağlanabileceğine dair önerilerde bulunulmuştur.
The research aims to seek the relations and the gaps between design and yacht building industry regarding the investigation of design management practices in Bodrum yacht building industry. The research includes an in-depth analysis about the global yacht building industry, which continues by investigating the more specific Turkish yacht building industry. The detailed analysis of the statistical and documented literature about the Bodrum yacht building industry is inquired before the description of the research methodology. Within this context, the research consisted of qualitative study that is structured as in-depth, semi-structured, face-to-face interviews with the executive managers, the designers and the industry professionals from a sample selection of manufacturing firms in Bodrum yacht building industry. In this phase, Design Atlas is used as a basis for the interview agendas to explore their design capabilities. In the context of Design Atlas, the five key issues, which, are the firms' planning, its process, its resource, its people and its culture for design issues are questioned. During this investigation, the organizational capabilities of the companies and how and to what extent these capabilities are directed for managing the design activities within the companies were also revealed. The findings of the study indicated that design management practices, as of their current form of application, had several issues to discuss. The findings of the research were gathered for each question of the Design Atlas and an overall industry analysis was made in the light of the collected information.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
URI: http://hdl.handle.net/11527/15853
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.