Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15319
Title: Makedonya'nın Enerji Arz Güvenliğinin İncelenmesi Ve Sayısallaştırılmış Swot Analizi İle İrdelenmesi
Other Titles: Investigation Of Energy Supply Security Of Macedonia And Evaluation With Quantitative Swot Analysis
Authors: Tuğrul, Asiye Beril
Abdurahman, Suat
301101044
Enerji Bilim ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Enerji
Enerji arz güvenliği
Swot analizi
Energy
Energy supply security
Swot analysis
Issue Date: 22-Jan-2015
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Bu çalışmada, öncelikle Makedonya enerji durum değerlendirmesi için konvansiyonel enerji kaynakları ve bu bağlamda fosil yakıtlar ele alınmıştır. Makedonya fosil yakıtlardan kömüre sahip olup, doğalgazı boru hatlarıyla ithal etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları açısından Makedonya için durum değerlendirmesi yapılmak istendiğinde hidrolik kaynakların önde geldiği gözlenmektedir. Ülkenin rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal potansiyelinin bulunduğu, kullanıma yönelik girişimler bulunduğu, ancak, büyük bir kullanımın henüz olmadığı anlaşılmaktadır. Makedonya'nın enerji arz güvenliğine ilişkin olarak SWOT analizi yapılarak içsel ve dışsal analizler gerçeklenmiştir. Ayrıca, SWOT Analizinden hareketle TOWS Matrisi de oluşturulmuştur. SWOT analizi ile belirlenen 12 konu ile TOWS matrisi çerçevesinde geliştirilen G-F, Z-F, G-T ve Z-T stratejilerinden hareketle dört temel strateji için Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) uygulaması ile öncelikleri belirlenmiştir.
In this study, firstly fossil resources in the conventional sources were investigated for energy evaluation of Macedonia. The country has coal in the conventional sources and has imported the natural gas. It is observed that hydropower is in front of renewable energy sources in Macedonia. The state has wind, solar, biomass and geothermal potential and some ventures on this subject, but has not so much approaches yet. For the energy supply security for Macedonia SWOT Analysis applied and internal and external analysis were realized. In addition of it, TOWS Matrix generated also. Analytic Hierarchy Process (AHP) for twelve subjects that are determined by SWOT analysis and four main strategies which were find in the frame of TOWS matrix with S-O, W-O, S-T and W-T strategies and priority were determined of them.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/15319
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301101044.pdf3.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.