Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15046
Title: Sıvı Jetlerin Akış Kararsızlığı Özelliklerinin Ve Bunlara Etki Eden Faktörlerin Parametrik Bir Çalışma İle Sayısal Olarak Belirlenmesi
Authors: Özgen, Serkan
Uzol, Oğuz
Öçer, Nuri Erkin
Taşar, Gürsu
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Bu çalışmada bir lüleden çıkarak durağan biz gaz ortamına açılan sıvı bir jetin akış kararsızlıkları özellikleri doğrusal kararlılık teorisi kullanılarak irdelenmiştir. Sıkıştırılamaz, viskozitesiz ve eksenel simetrik akışlar için silindirik koordinatlarda yazılmış hareket denklemlerinden başlayarak bir dağılım bağıntısı elde edilmektedir. Bu bağıntının türetilmesinde hız profili şekli, yüzey gerilimi, akışkanların yoğunlukları ve sıvı jetin elektrik yükü hesaba katılmıştır, Akışta meydana gelen bozulmaların iki belirgin türde olduğu gözlenmiştir; plVe I için (We Weber sayısını, p ise sıvı/gaz yoğunluk oranını ifade etmektedir) Rayleigh kararsızlığı oluşmaktadır. Bu tür kararsızlıkta sıvı-gaz arayüzündeki dalgalar göreceli olarak uzundur, ancak atomizasyon oluşmamaktadır. Öte yandan pWe I için arayüzde oluşan karasızlık dalgaları kısadır ve bunlar belli bir genliğe ulaştıklarında jet akışı parçalanmakta ve atomizasyon oluşmaktadır. Çalışmada elde edilen sonuçlardan yüzey geriliminin akışı kararlı, yoğunluk farkı ile elektrik yükünün ise kararsız hale getirdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, sıvı akışının lüleden çıkmadan önce tam gelişmiş olması da akışın kararlı olmasında rol oynamaktadır. Bu makalede atomizasyon rejimi için elde edilen sonuçlar sunulmakta ve tartışılmaktadır.
in this study, the instability characteristics of a liquid jet discharging from a nozzle into a stagnant gas is investigated using the linear stability theory. Starting with the equations for incompressible, inviscid, axisymmetric flows in cylindrical coordinates, a dispersion relation is obtained, where tine effects of velocity profile, surface tension, fluid densities and electrical charge of the liquid jet are considered. İt is shown that the growth of instabilities occurs in two distinct modes, For pWe I (We is the Weber number and p is the gas-to-liquid density ratio), Rayleigh instability occurs. İn this mode, the waves at the liquid-gas interface are long but atomization does not occur. For plVe » l , the waves at the interface are shorter and when they reach a threshold amplitude the jet breaks down, i.e. atomizes. İt is shown that surface tension stabilizes the flow, while the density stratification and electric charges destabilize it. Also, a fully developed flow is more stable compared to an underdeveloped one. İn this paper, the results obtained for the atomization regime are presented and discussed.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/15046
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.