Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15032
Title: Rijit Ortam Üzerindeki Visko-Elastik Ve Elastik Levhadan Oluşan Sistemin Hareketli Yuk Etkisindeki Dinamik Davranışı
Authors: Akbarov, Surkay
İlhan, Nihat
Keywords: Initial twisting
Compound circular cylinders
Axisymmetric wave propagation
Dispersion
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Çalışmada rijit bir ortam üzerindeki visko-elastik tabaka ve bunun üzerindeki ön gerilmeli elastik bir tabakadan olu§an sistemin zamana göre harmonik degi§en hareketli yük etkisindeki dinamik davranl§l ele ahnml§tlr. Sistemin bil"enlerindeki visko-elastisitenin ve malzeme özelliklerinin kritik luza ve gerilme dagllljmna etkisi incelenmi§tir. Ön gerilmeli ortamlarda dalga yaylllrmmn üç boyutlu teorisi (ÖODYÜT) çerçevesinde uygun problemin matematiksel formülasyonu yapllml§ ve elde edilen simr deger probleminin çözümü integral Fourier dönü§ümü uygulanarak bulunmu$ur. parçall homojen cisim modeli çerçevesinde yapllml§tlr. Malzeme parametrelerinin, viskozitenin, hareketli yükün titre§im frekanslnan, ön gerilmenin; kritik hız ve gerilme yayılma etkisine ait sayisal sonuçlar verilmiştir.
This paper investigates the dynamic response to a time-harmonic oscillating moving load of a system comprising initially stressed elastic covering layer and viscoelastic plane laying on rigid foundation. The effects of the viscoelasticity and mechanical properties of the materials on the critical velocity and stress distribution are investigated. Within the scope of the piecewise-homogeneous body model utilizing Three-Dimensional Linearized Theory of Elastic Waves in Initially Stressed Body (TLTEWISB). The solution to the corresponding boundary-value problem is found by employing the exponential Fourier integral transformation. As a result of the numerical investigations the influence of the problem parameters on the critical velocity ofthe moving load is studied and stress distribution are investigated
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/15032
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
008_akbarov.pdf419.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.