Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1487
Title: Suda Çözünen Kopolimerlerin Reaktiflik Oranlarının Lineer Ve Nonlineer Yöntemlerle Belirlenmesi
Other Titles: Determınatıon Of Reactıvıty Ratıos Of Water Soluble Copolymers By Lınear And Nonlınear Methods
Authors: Giz, Ahmet Togo
Akyüz, Ali Özhan
Fizik Mühendisliği
Physics Engineering
Keywords: Reaktiflik
Monomer
UV
Lineer
Nonlineer
Reactivity
Monomer
UV
Linear
Nonlinear
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kopolimerizasyon reaksiyonlarında elde edilen kopolimerin özellikleri, bileşimi ve kopolimerizasyon hızı monomerlerin reaktiflik oranlarına bağlıdır. Bu çalışmada suda çözünen Akrilamid ve 1-Vinil-2-Prolidonun serbest radikal çözelti kopolimerizasyonu ardışık örnekleme metodu ile yüksek dönüşümlere kadar gerçekleştirildi. Monomer ve polimer bileşimi UV spektroskopisi ve gravimetrik yöntemlerle belirlendi. Deneysel sonuçlar Genişletilmiş Kelen Tüdös Metodu ve Değişkenlerdeki Hata Metodları ile değerlendirildi. Genişletilmiş Kelen Tüdös Metodu % 45 dönüşüme kadar uygulandı ve rA=2.0191 0.07; rVP=0.0921 0.07 bulundu. Değişkenlerdeki Hata Metodu % 75 dönüşüme kadar uygulandı ve rA=2.0315 0.04; rVP=0.0877 0.004 bulundu. İki metod ile elde edilen sonuçlar hata sınırları içinde tutarlıdır.
In copolymerization reactions; the composition and properties of the resulting copolymer and the copolymerization rate depend on the reactivity ratios of the monomers. In this study, water soluble monomers Acrylamide and 1-Vinyl-2-Pyrrolidone in a free radical solution copolymerization are studied up to high conversion by sequential sampling method. The monomer and the polymer compositions are determined by UV spectrophotometry and by gravimetry. The experimental results were analyzed by the Extended Kelen Tüdös Method and the Error in Variables Method. The Extended Kelen Tüdös Method was applied up to 45 % conversion and rA=2.0191 0.07; rVP=0.0921 0.07 were found.The Error in Variables Method was applied up to 75 % conversion and rA=2.0315 0.04; rVP=0.0877 0.004 were found. The results obtained by the two methods are consistent within their error limits.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/1487
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1695.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.