Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14834
Title: İki Silindirik Boşluk İçeren Öngerilmeli Kompozit Plağın Eğilmesi Durumunda Delikler Civarında Oluşan Gerilme Yığılmasının FEM ile incelenmesi
Authors: Yeşil, Ülkü Babuşcu
Yahnioğlu, Nazmiye
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, birbirine paralel iki komşu silindirik boşluk içeren öngerilmeli dikdörtgen kompozit plağın, üst yüzeyine etki eden düzgün yayılı yük etkisinde eğilmesi durumunda, içerdiği silindirik boşluklar civarında oluşan gerilme yığılmaları ve bu gerilme yığılmalarına öngeritmenin, çeşitli malzeme ve geometrik parametreler ile silindirik boşlukların karşılıklı etkisi araştırılmıştır. Ele alınan problem Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Elastisite Teorisi çerçevesinde modellenmiştir. Problemin çözümü iki aşamada yapılmaktadır. İlk aşamada; karşılıklı iki yüzeyinden etki eden düzgün yayılı yük etkisinde yapıda oluşan öngerilme yayılımı ve ikinci aşamada; üst yüzeyinden etki eden ilave düzgün yayılı yük etkisinde silindirik boşluklar civarında oluşan gerilme yığılmaları belirlenmektedir. Her iki aşamaya ait problemin çözümü, üç boyutlu sonlu elemanlar modellemesi yardımıyla ayrı ayrı modellenerek sayısal olarak belirlenmiş ve elde edilen sayısal sonuçlar verilmiştir. Sayısal sonuçların analizinden, paralel komşu iki silindirik boşluk içeren öngerilmeli dikdörtgen plağın eğilmesi durumunda, silindirik boşluklar civarında oluşan gerilme yığılmalarına, silindirik boşlukların karşılıklı etkisi ile öngerilmenin önemli ölçüde etki gösterdiği tespit edilmiştir.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14834
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
077_yesil.pdf494.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.