Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14753
Title: Tekrarlı Yükleme Altındaki Betonarme Kolonlarda Maksimum Yük Öncesi Davranışın Modellenmesi
Authors: Yılmaz, Murat
Issue Date: 2013
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada sabit normal kuvvet etkisindeki betonarme kolonların tekrarlı yükleme altındakidavranışlarına ait zarf eğrilerinin pik değerine karşı gelen yük-deplasman noktasına kadar olanbölgedeki davranışlarının, eğilme, kesme, ve taban kesitindeki donatı sıyrılması etkileri gözönünde bulundurularak modellenmesi hedeflenmiştir. Eğilme davranışı, kolon boyunca seçilenyeterli sayıda noktada, fiber (lif) kesit analizi ile hesaplan eğrilikler kullanılarak elde edilmiştir.Bu bağlamda herhangi bir plastik mafsal boyu kabulü yapmaya gerek kalmamıştır. Fiber kesitmodelinde sargılı beton (kuşatılmış bölge), sargısız beton (pas payı bölgesi) ve çelik donatıfazları dikkate alınmıştır. Kesme davranışı klasik kayma şekil değiştirmesi hesabı yapılarak eldeedilmiştir. Kesme-eğilme etkileşimi göz önünde bulundurulmamıştır. Kolon taban kesitindekibindirme boylarının yeterli olduğu durumlar için mevcut donatı sıyrılma modelleri incelenmiş veseçilen deney sonuçlarına göre yeni bir sıyrılma modeli önerilmiştir. Geliştirilen modelleme ilekolon taban kesitinde hesaplanan analitik moment-eğrilik ifadesi arasında doğrusal bir ilişkiolduğu ayrıca gösterilmiştir.Anahtar Kelimeler: Betonarme kolon, fiber kesit analizi, tekrarlı yükleme, donatı sıyrılması
In this study the behavior of reinforced concrete columns before reaching the peak point of theforce-deformation curve under constant axial and cyclic uniaxial bending investigated,considering the separate contributions of flexural, shear and bond-slip deformations. Flexuralcontributions are calculated with an extended fiber-section model to include the buckling oflongitudinal bars and concrete cover. Shear is considered with classical shear deformation theory.A bond-slip model is proposed and the relation between slip and base curvature is investigated.Keywords: Reinforced concrete column, fiber-section, cyclic loading, bond-slip
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/14753
Appears in Collections:18. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
073_yilmaz.pdf688.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.