Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1475
Title: Kütle Aktarım Disk Salınımlarının Eksenel Simetriye Sahip Olmayan Kübik Pertürbasyonla Kararlılık Analizi
Other Titles: Stabılıty Analysıs Of Accretıon Dısk Oscıllatıons Wıth Non-axısymmetrıc Cubıc Perturbatıons
Authors: Ekşi, Kazım Yavuz
Alan, Nur
Fizik Mühendisliği
Physics Engineering
Keywords: tıkız nesne
kütle aktarım diski
plazma
solitonlar
kararsızlık
compact objects
accretion disk
plasma
solitons
instability
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bir tıkız nesne (karadelik, nötron yıldızı veya beyaz cüce) ve eşlikçi bir yıldızdan oluşan ikili yıldız sistemlerinin X-ışınım spektrumlarında ortaya çıkan değişkenlikler -harmoniğimsi salınımları (QPO) gibi- eşlikçi yıldızın evriminin belli aşamalarında tıkız nesne etrafında oluşan kütle aktarım disklerine ait salınımlarla açıklanır. Bu salınımların davranışını tanımlamak amacıyla kütle aktarım diskindeki eksenel olmayan kübik pertürbasyonların evrimi, plazmalar için geliştirilmiş lineer olmayan dalga teorisinin kararlılık analiz yöntemiyle incelenmiştir. Diskin geometrik olarak ince, politropik ve viskoz olmadığı varsayılmıştır. Birinci mertebeden pertürbasyonların lineer olmayan Schrödinger denklemine benzer bir evrim denklemine uyduğu ortaya konmuştur.
Variabilities in X-ray power spectrum such as Quasi Periodic Oscillations (QPOs) of an accretion disk in a binary star system which involves a compact object and a companion star, are considered to be consequences of disk oscillations. To understand the character of these oscillations, we use the theory of nonlineer waves for plasmas as a stability analysis for non-axisymmetric cubic-nonlinearity equations of the amplitude of perturbations of a geometrically thin, barotropic and inviscid disk. A nonlineer Shrodinger equation has been derived for the evolution of first order perturbations.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/1475
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7810.pdf299.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.