Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14628
Title: Rijit Ortam Üzerindeki Visko-Elastik Örtü Tabakası Ve Visko-Elastik Levhadan Oluşan Sistemin Dinamik Davranışına Levha Yüksekliğinin etkisi
Authors: Akbarov, Surkay
İlhan, Nihat
Şahin, Nezihe Sevgi
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Çalışmada rijit bir ortam üzerindeki visko-elastik levha ve bunun üzerindeki visko-elastik örtü tabakasından oluşan sistemin harmonik değişen hareketli yük etkisindeki dinamik davranışı ele alınmıştır. Sistemin bileşenlerindeki visko-elastisitenin ve tabaka kalınlıklarının bu davranışa etkisi incelenmiştir. Visko-elastik ortamlarda dalga yayılımının kesin denklemleri çerçevesinde uygun problemin matematiksel formülasyonu yapılmış ve elde edilen sınır değer probleminin çözümü integral Fourier dönüşümü uygulanarak bulunmuştur. Araştırma parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde yapılmıştır. Visko-elastik örtü tabakası ve visko-elastik yarı-düzlem durumuna ait uygun problemin incelenmesi [1] de ele alınmıştır. Çalışmada malzeme parametrelerinin ve levha kalınlıklarının kritik hıza ve gerilme yayılımına etkisine ait sayısal sonuçlar elde edilmiştir.
This paper investigates the dynamic response to a time-harmonic moving load of a system comprising visco-elastic covering layer and a visco-elastic layer on a rigid foundation. The effects of the viscoelasticity of the materials and the plate thickness on the dynamic response of system are investigated. Mathematical formulation of the sought problem is performed within the framework of the equation of wave-propagation on visco-elastic spaces and the solution of the obtained boundary value problem is found by applying Fourier transformation. The research is performed within the scope of the piecewise-homogeneous body model. The investigation of the appropriate problem for visco-elastic covering layer and visco-elastic half plane condition is handled in [1]. The effects of material parameters and plate thicknesses on numerical results related to critical velocity and stress distribution are presented.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14628
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005_akbarov.pdf612.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.