Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14554
Title: Doğal Polimerler İle Hazırlanan Doku İskelelerinin Yapımı Ve Karakterizasyonu
Other Titles: Production Of 3d Scaffolds From Natural Polymers And Their Characterisation
Authors: Kök, Fatma Neşe
Ağbaba, Burak
10113679
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji
Molecular Biology and Genetics
Keywords: Biyomühendislik
Biyoteknoloji
Bioengineering
Biotechnology
Issue Date: 11-Jul-2016
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışma ile, kemik doku mühendisliği uygulamalarında kullanılabilecek üç boyutlu, biyouyumlu, biyobozunur doku iskelesi üretimi ve karakterizasyonu amaçlanmıştır. Doku iskelelerinin üretimi için ipek fibroin ve jelatin proteinlerinden farklı karışım oranlarında yararlanılmış ve böylelikle bileşen oranları farklı olan doku iskeleleri üretilmiştir. Liyofilizasyon yöntemi ile üretilen doku iskelelerinin morfolojisi, su tutma kapasiteleri, biyobozunma ve biyominerilizasyon profilleri incelenmiştir. Bu inceleme sonuçlarına göre; kompozit doku iskelelerindeki jelatin oranının artması gözenekli morfolojinin artmasını sağlarken aynı zamanda örneklerin biyobozunma testleri sonunda kalan ağırlıkça yüzdelerde de azalmaya yol açmıştır. Su tutma kapasitesi ile üretilen kompozit yapılardaki jelatin miktarı arasında doğrudan bir ilişki tespit edilememişken biyomineralizasyon testleri sonucunda elde edilen veriler bu yapıların hidroksiapatit oluşumunu tetikleyebilme potansiyeli olduğunu göstermiştir.
This study aimed to produce and characterise biocompatible and biodegradable three-dimensional scaffolds for the purposes of bone tissue engineering applications. For this reason, composite 3D scaffolds with different polymer contents were fabricated from silk fibroin and gelatin proteins in different blending ratios. The morphology, water-uptake capacity, biodegradation and biomineralisation profile of these scaffolds produced by lyophilisation method were investigated. Based on these investigations, it was showed that increased gelatin ratio led to more porous scaffolds structures and it also caused decreased remaining weight ratios after biodegradation tests. No direct relationship was found between water-uptake capacity and gelatin content of the scaffolds, but biomineralisation assays showed that the scaffolds produced in this study could trigger hydroxyapatite formation.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
URI: http://hdl.handle.net/11527/14554
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10113679.pdf2.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.