Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1454
Title: İçme Suyundaki Radyoaktivitenin Belirlenmesi Ve Yıllık Doz Eşdeğerinin Hesaplanması
Other Titles: Determınatıon Of The Radıoactıvıty Level In The Drınkıng Water And Calculatıon Of Annual Dose Equıvalent
Authors: Güven, H. Hüseyin
Gelir, Ali
Fizik Mühendisliği
Physics Engineering
Keywords: Radyoaktivite
Doz
Kanser Riski
Radioactivity
Dose
Risk of Cancer
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada Sındırgı ilçesinde içme suyu olarak kullanılan su numuneleri üzerinde radyoaktivite analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucunda içme suyundaki toplam  ve toplam  aktiviteleri belirlenmiş, radyoaktivitesi çok olan numune üzerinde elementel analiz yapılmıştır. Elementel analiz için nötron aktivasyon analizi kullanılmış ve sonuçta numune içinde belli bir miktar uranyum tespit edilmiştir. Uranyumdan başka su içinde bulunabilen As, K, Br, Cl, Na, Mg gibi diğer elementlerin miktarlarıda tespit edilmiştir. Uranyum miktarının doğruluğunu test etmek için bu elementin tespitinde ikinci bir metot olarak pasif  spektroskopisi metodu kullanılmış ve bu metottan bulunan sonucun nötron aktivasyon analizinden bulunan sonuçla yaklaşık aynı olduğu gözlenmiştir. Numunede tespit edilen radyoaktivite miktarı hem uluslararası standartlarla, hemde Türkiye’deki standartlarla karşılaştırılmış, bir kısmının bu standartları aştığı gözlenmiştir. Radyoaktivite analizleri sonunda bulunan radyoaktivitenin bu suyu kullanan insanlarda ne kadarlık bir doza sebebiyet verdiği buradan da ne kadarlık bir kanser riski taşıdığı hesaplanmıştır.
In this study radioactivity analyses have been done on the drinking water of Sındırgı. The levels of the total  and the total  activities have been determined and elemental analysis has been done on the sample which has a high radioactivity. Neutron activation analyses has been used for elemental analyses and uranium has been determined as a result of this analyses. Also the amount of the other elements such as As, K, Br, Cl, Na, Mg have been determined. We have used low level  spectroscopic method as a second method to correct the amount of the uranium. We have carried out that the results of the both methods were approximately same. The radioactivity levels of the samples have been compared with both the international standarts and the Turkish standarts. The raioactivity levels of some samples exceeded the limits of these standarts. We have also calculated the annual dose equivalent of this radioactivity and the risk of cancer.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/1454
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
496.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.