Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14282
Title: Alışveriş Merkezi Tasarımında Kullanıcı Güvenliği
Other Titles: Occupancy Safety In Architectural Design
Authors: Demir, Yüksel
Kısa, Hande Güner
10073153
Mimarlık
Architecture
Keywords: kullanıcı güvenliği
alışveriş merkezleri
AVM
yangın güvenliği
kullanıcı güvenlik ve sağlığı
kullanıcı can ve mal güvenliği
doğal afet güvenliği
mimari tasarım
occupant safety and health
shopping mall
fire safety
security for building occupants
fire protection
Issue Date: 12-May-2015
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Alışveriş merkezleri günümüzde sosyal hayatın bir parçası haline gelmiştir. Alışveriş merkezlerinin popülerliği açıldıkları günden bu yana hızla artmış ve bu artış beraberinde güvenlik sorunlarını getirmiştir. Tez çalışması kapsamında, ikinci bölümde, incelemenin konusunun daha iyi anlaşılması için alışveriş olgusu ve alışveriş olgusunun tarihsel süreçte gelişimi, mekânlara yansıması üzerinde durulmuş; süreç açıklanmıştır. Günümüze geldiğimizde alışveriş merkezleri; hız kazandıran yapılar olması, farklı ihtiyaçlara aynı anda cevap verebilmesi ve kötü iklim koşullarından bağımsız olması sebebiyle tercih edilen ve kullanıcı potansiyeli yüksek olan yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Tez çalışmasının üçüncü bölümünde, yüksek potansiyelin beraberinde getirdiği; binalarda kullanıcı güvenliği meselesi, uluslar arası yaklaşımlar incelenerek, kategorize edilmiştir. Kategorize edilen başlıklar altında, uygulanan ulusal mevzuat maddeleri araştırılmıştır. Mevzuata ek olarak, tavsiye niteliğinde olan ve deneyimlerden elde edilen diğer veriler de belirtilmiştir. Bu bilgiler ışığında, alışveriş merkezlerinde kullanıcı güvenliğini sorgulayan güvenlik değerlendirme tablosu oluşturulmuştur. Oluşturulan tablo, tezin dördüncü bölümünde, örnek vaka (MarkAntalya Alışveriş Merkezi) üzerinden değerlendirmeye tabi tutulmuştur. MarkAntalya Alışveriş Merkezi, araştırmacının proje aşamasında görev alması ve proje ile ilgili tüm dokümanlara erişebilmesi sebebiyle örnek vaka olarak seçilmiştir. Oluşturulan tablo diğer alışveriş merkezlerinin kullanıcı güvenliğini ölçmek için de kullanılabilecektir. Sonuç olarak; oluşturulan güvenlik değerlendirme tablosundaki uygulama sonuçlarına bakılarak, bu alanda bütünleşik mevzuat çalışmalarının yapılmasında yarar olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, değişen koşullara bağlı olarak çalışmaların sürekli güncellenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Tez çalışması, mevzuatla birlikte deneyimlerden elde edilen bilgileri sunmaktadır. Böylece tezin, alışveriş merkezi tasarımında güvenlik önlemleri ile ilgili konularda kendinden sonra yapılacak olan çalışmalara yol gösterici olması da amaçlanmaktadır.
Nowadays, shopping malls has became a part of social life. The popularity of shopping centers has increased rapidly since the time they were first opened and this boom brought up security and safe problems. In this study, second chapter of thesis, a survey was made in order to provide better understanding of the issue that shopping concept and its historical development process was described. Nowadays, shopping malls appear as quickening structures that can simultaneously meet various needs of people. In addition, they are not affected from bad weather conditions; therefore, they are preferred and have a high costumer potential. The issue of user security that comes with this high potential has been categorically analyzed in the third chapter of the thesis by examining international approaches. The applied international regulations have been researched under the categorized headings. In addition to the regulations, other data derived from experiences as advices have been indicated. In the light of this information, a safety measure evaluation table that questions costumer safety in shopping malls has been prepared. In the fourth chapter of the thesis, the table has been subjected to evaluation over an example case (MarkAntalya Shopping Mall). MarkAntalya Shopping Mall has been chosen as the example case because of the involvement of the researcher in the project and her access to all the concerning documents. The table can be used to test the costumer safety of other shopping malls. In conclusion, it has been observed that it is beneficial to perform integrated regulation studies. In addition, periodic updating of these studies due to altering terms is thought to be helpful. The thesis presents information that has been obtained from the regulations along with the experiences. Therefore, this research aims to be guiding for future studies on topics regarding safety measures in shopping mall design.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14282
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10073153.pdf24.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.