Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14100
Title: 1960-2010 Yılları Arasında İstanbul Kentli Konut İç Mekan Düzenlemelerini Türk Sineması Üzerinden Okumak
Other Titles: Deciphering Interior Architecture Of Dwelling Houses İn Istanbul Trough 1960-2010 Via Turkish Cinema
Authors: Özer, Filiz
Dinçay, Demet Arslan
502092108
Mimarlık
Architecture
Keywords: İç Mimarlık
Konut
Sinema
Interior Architecture
Dwelling
Cinema
Issue Date: 3-Jul-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Tez çalışması 1960 dan 2010 yılları arasında konut iç mekan düzenlemelerinde yaşanan değişimleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Belirlenen dönem aralığında dünya ile kurulan  sosyo-kültürel etkileşimler, önemli tarihsel olayların beraberinde yaşanan değişimler; Türkiye’de yaşanan siyasi değişimler ve buna bağlı sosyo-kültürel etkilerin tümünün mimari ve içmimari akımlar bazında değerlendirilmesi ve değişen yaşam dinamiklerinin kentli konut iç mekanı donatılarına yansıması incelenmiştir. Sinemanın toplumsal yaşama ayna olma gerçeği ve Türk sinemasının başlangıcından günümüze değin, gerçek mekan kullanılarak çekim yapma anlayışı, çalışma için uygun belgeleme ortamı yaratmıştır. Belirlenen dönem aralığına çekilmiş filmler uygun örnekleme metodu ile seçilmiş, örnekler üzerinden kentli konut iç mekan düzenlemelerinin elli yıllık değişimi incelenmiştir.
Thesis from 1960 and 2010 among residential interior arrangement aims to analyze the changes in the. Established in the range specified period of socio-cultural interaction with the world, important historical events of the changes along; The political changes in Turkey and the related architectural and interior design of all socio-cultural impact assessment on the basis of current and changing dynamics of life reflected in the urban housing interior equipment has been examined. Cinema is the mirror of truth and social life of the Turkish cinema from the beginning until today, to shoot using real sense of space, has created a work environment suitable for certification. The period specified range shot films selected by convenience sampling method, through examples of urban housing interior arrangement and fifty years of change were examined.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/14100
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10042992.pdf103.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.