Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/13820
Title: Balıkesir/balya Pb-zn Maden Atık Sahasının Biyojeokimyası Ve Asidik Maden Drenajı Oluşumuna Etkilerinin Araştırılması
Other Titles: Biogeochemistry Of Balikesir–balya Pb-zn Mine Wastes And Investigation Of Their Effects On The Generation Of Acid Mine Drainage
Authors: Balcı, Nurgül Çelik
Gül, Serra
10041350
Jeoloji Mühendisliği
Geological Engineering
Keywords: Asit Maden Drenajı
Biyojeokimya
Mikroorganizma
Acid Mine Drainage
Biyogeochemistry
Microorganism
Issue Date: 10-Jul-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Asit maden drenajı (AMD), madencilik faaliyetleri sırasında ve/veya sonrasında gelişen en yaygın çevre problemlerinden biridir. Sülfür içeren atıkların madencilik alanlarında depolanması sürecinde atmosferik oksijene ve suya maruz kalan bu atıklar oksitlenmeye başlayarak AMD gelişimine neden olurlar. Yüksek sülfat ve asiditiye (pH
Acidic mine drainage (AMD) is one of the most common environmental problems develop during with and after mining acitivy in the world. Mine wastes with sulfur depositing around mining fields open to atmosphere undergoing oxidation reactions with water and oxygen cause generation of AMD. These extreme environments with high sulfate and high acidity (pH
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/13820
Appears in Collections:Jeoloji Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10041350.pdf2.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.