Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/13117
Title: Oluş Halindeki Biçimlerde Malzemenin Hesaplanabilirliği
Other Titles: Material Computability Of Becoming Forms
Authors: Özkar Kabakçıoğlu, Mine
Aydın, Aslı
10046225
Mimari Tasarımda Bilişim
Informatics in Architectural Design
Keywords: Mimarlık
Mimari Tasarımda Hesaplama
Architecture
Computation In Architectural Design
Issue Date: 5-Sep-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Mimarlıkta tasarımın gerçekleştirilmesi malzemeler üzerinden yapılmaktadır. Diğer bir deyişle, malzemeler formun belirmesini sağlayan tasarımın fiziksel ifadeleridir; ancak geleneksel tasarım pratiğinde malzeme ifadeleri soyut tasarım sürecinden, i.e. formun yaratılmasından, sonra deneyimlenir. Üzerine formun uygulandığı statik oluşlar olarak işlenirler. Tasarımcıların kullandığı sayısal araçlar da formun oluşumu sürecinde malzeme özellikleri ve davranışlarını hesaba katmayan bu soyut biçimselliği güçlendirirler. Bu kaygılardan yola çıkarak araştırma, tasarımda yaratıcılığı besleyecek şekilde soyutlama ve maddeleştirmenin eşit olarak değer verildiği bir tasarım süreci öngörmektedir. Gerçekliği, maddeselliği ve bunların soyutlanmasını dert edinen felsefi konular araştırılmakta ve yeni materyalizm yaklaşımı soyutlama ve maddeselleştirmeyi bir ara getirmek için sunulmaktadır. Hem var olan tasarım yaklaşımlarını değerlendirebilmek için hem de birleşik bir tasarım süreci önerebilmek için soyutlayarak tasarım ve maddeleştirerek tasarım olmak üzere iki tasarım metodolojisi tanıtılmaktadır. Bu çerçevede tezin savlarını araştırmak üzere bir tasarım süreci düzenlenmektedir. Alçıyla deneyler yaparak onun formun oluşumuna etkisi eden malzeme özellikleri anlaşılmaya çalışılmakta ve formun kompütasyonel manipülasyonu görsel şemalar üzerinden aranmaktadır. Sunulan model, tasarımın statik durumlarına değil formun malzeme davranışları sayesinde belirdiği bir sürekliliğe ve devamlı akışkanlığa dayanmaktadır.
Actualization of design in architecture is through materials. In other words, materials are the physical expressions of designs where form emerges. However, in the traditional practice material expressions are experimented after the abstract design process, i.e. the creation of form. They are treated as static beings on which the form is applied upon. The digital tools that designers use also strengthen this abstract formalization that does not take into consideration the becoming of form through material behavior and properties. Departing from these considerations, the research presents a design process where both abstraction and materialization is valued equal as to reciprocally affect each other in design to foster creativity. Philosophical issues concerning reality, materiality and their abstractions are inquired and new materialism as an approach to matter is introduced to draw abstraction and materialization together. Two methods of designing as design through abstraction and design through materialization is introduced to be able to both evaluate existing design approaches and propose a conjunct design process. Within this framework, a design process is devised to explore the arguments of the thesis. While experimenting with plaster to understand material properties that affect the becoming of form, its computational manipulation is sought via visual schemas. The proposed model does not rely on static instances of designs but on duration and continuous flux where forms emerge from material behaviors.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/13117
Appears in Collections:Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10046225.pdf53.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.