Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12900
Title: İki Bölgeli Ortamda İki Boyutlu Ve İki Gruplu Nötron Difüzyon Denklemlerinin Çözümünde Sınır Elemanları Ve Sonlu Elamanlar Yöntemlerinin Birlikte Kullanımı
Other Titles: The Mutual Use Of The Boundary And Finite Element Methods In The Solution Of The Two − Dimensional, Twogroup Neutron Diffusion Equations In Media Consisting Of Two Regions
Authors: Özgener, H.atilla
Çavdar, Sükran
181626
Enerji Bilim Ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Sınır eleman yöntemleri
Nötron taşıma kuramı
Sonlu eleman yöntemi
Boundary element methods
Neutron transport theory
Finite element method
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Bu çalışma, Sınır Elemanları Yöntemi (Boundary Element Method-BEM) ve Sonlu Elemanlar Yöntemi (Finite Element Method-FEM)'ni birlikte kullanan Bileşik Yöntem (Combined Method), iki boyutlu, iki bölgeli ve iki gruplu nötron difüzyon denklemlerine uygulamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ele alınan ortamın, fisyon olayının gerçekleştiği reaktör kalbi ve onun etrafını iki taraftan saran yansıtıcıdan oluştuğu varsayılmıştır. Kalp hesaplarında Sonlu Elemanlar Yöntemi; yansıtıcı hesaplarında Lineer Sınır Elemanları kullanılmıştır. Her iki bölge için yapılan işlemlerde, kalp ve yansıtıcı arayüzünde hem akı, hem de akım değerleri bilinmeyen olarak kalmaktadır. Elde edilen denklem sistemleri sınır ve arayüz koşulları kullanılarak genel sistem denklemlerine dönüştürülmüş ve çözülmüştür. Gerçekleştirilen formülasyonlara uygun olarak NEDPCM yazılımı geliştirilmiştir. Yazılımdan elde edilen sonuçlar, ele alınan problemlerin analitik çözümleri ile karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler : Sonlu Elemanlar Yöntemi, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Bileşik Yöntem, Nötron Difüzyon Denklemi Bilim Dalı Sayısal Kodu: 622.01.01
In this work, the mutual application of both the Boundary Element Method (BEM) and the Finite Element Method (FEM) to the solution of two- dimensional, two group diffusion equations in media consisting of two homogeneous regions is intended.The medium for which the solution is sought is assumed to consist of the reactor core where the fission chain reactions take place and the surrounding moderator. As a result of the developments for both regions the flux and current values at the core reflector interface remain as unknowns. The finite element method is utilized for the discretization of the reactor core while the boundary element method is utilized for reflector discretization. Consistently with the developed formulations, the software NEDPCM has been developed. The validation of the developed software is carried out by the comparison of the numerical results produced by NEDPCM with the analytical results of the problems considered. Keywords : Finite Element Method, Boundary Element Method, Combined Method, Neutron Diffusion Equation Science Code: 622.01.01
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2003
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/12900
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000119092001.pdf624.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.