Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12822
Title: Medya Sektöründe Elektrik Enerji Kalitesinin Harmonik Yönünden İncelenmesi Ve Çözüm Önerileri
Other Titles: Investigation Of Quality Of Electrical Energy In Media Industry And Solution Proposals For Harmonic Side
Authors: Güler, Önder
Con, İlter
Enerji Bilim ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Enerji
Fourier seriler
Harmonik distorsiyon
Harmonikler
Matbaacılık
Medya
Sinüzoidal parametre
Energy
Fourier series
Harmonic distortion
Harmonics
Printing
Media
Sinusoidal parameter
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Elektrik enerji kalitesi, herhangi kaynaktan üretilen elektrik enerjisinin son kullanıcıya kadar geçen aşamada gerilim genliğinin ve frekansının anma değerinin değişmemesi, sinüsoidal dalga şeklinin korunması ve bunu istikrarlı olarak kesintisiz bir biçimde alabilmek olarak tanımlanır. Bu tez çalışması kapsamında elektrik enerji kalitesini etkileyen faktörlerin neler olduğu, etkileri ve nasıl giderileceği konusunda araştırmalar yapılmıştır. Araştırmada elektrik enerji kalitesini etkileyen en önemli parametrelerden olan harmonik kavramı detaylı bir biçimde incelenmiştir. Sinüsoidal dalga şeklinin değişmesine neden olan tüm etkenler, harmoniksel dalga şekline dönüşmüş elektrik güç sistemleri elde etmemizi sağlar. Bu sonucu ortaya koyan etkenlerin bilinmesinin yanı sıra buna nasıl bir çözüm getirilebileceği bu tez çalışmasında medya sektörü özelinde irdelenmiştir. Araştırılan konularda somut verileri görmek için medya sektöründe enerji analizörü ile ölçümler yapılmıştır. İki medya kuruluşunda televizyon binaları ve yine o tesislere ait olan matbaa tesisleri ile birlikte toplam dört tesis üzerinde incelemeler yapılmıştır. Tesislerde mevcut durum, harmoniksel anlamda yapılan veya yapılmayan düzenlemeler yönünden incelenmiştir. Tesislerdeki yanlış veya eksik yapılan düzenlemeler için çözüm önerileri tezin kapsamı içerisinde belirtilmiştir.
Electrical power quality, any source of electric energy produced from the end user in the last stage of the voltage amplitude and frequency does not change the value of the memorial, and that the protection of the sinusoidal wave shape as stable finalti is defined as free in a format you can receive. As part of this thesis, the factors affecting the quality of electrical energy were studied. The effects and how to troubleshoot the issues were also made in the search. We examined the concept of harmonic in detailed manner that is the most important parameters affecting the quality of electrical energy. Sinusoidal wave that causes a change of shape all the factors, the outcome of a harmonical wave forms allows us to obtain the transformed data. These results revealed that factors in addition to knowing how it could be a solution in this thesis discussed. Measurements were made in the media sector with the energy analyzer in order to see solid data on issues. The two media companies, television, radio, etc.. buildings and facilities belonging to those who still printing plants with a total of four facilities have been investigated or looked into.Current situation in facilities has been investigated in a harmonious manner and either made or not made in terms of arrangements. Whether the harmonic filter is necessary or not for the situation and what solution would be more appropriate was discussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12822
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301071041.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.