Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12795
Title: Rüzgâr Enerjisi Üretiminde Depolama Tekniği Ve Tahmin Sistemleri Kullanılarak Enerji Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Other Titles: Development Of An Energy Management Concept For Wind Power Generation By Use Of Energy Storage And Wind Power Prediction
Authors: Güler, Önder
Yağcıtekin, Bünyamin
Enerji Bilim ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Enerji
Depolama
Enerji yönetimi
Rüzgar enerjisi
Yenilenebilir enerji
Şebeke
Energy
Storage
Energy management
Wind energy
Renewable energy
Network
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji tüketimi içindeki payı sürekli artmaktadır ve birçok ülke de yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak için çeşitli destek programları uygulamaktadır. Özellikle rüzgâr enerjisinin artışı dikkate değerdir şu anda dünya enerji tüketiminin %1 inden fazlasını karşılayacak duruma gelmiştir. Rüzgâr enerjisinin şebekeye bağlanması ve bu oranının sürekli artması beraberinde birçok sorun ortaya çıkarmaktadır. Örneğin rüzgâr enerjisin ani dalgalanmalar yapması şebeke sistemine zarar vermektedir ayrıca elektrik dengeleme sorunlarını arttırdığı içinde sisteme ek mali yük getirmektedir. Dünyadaki diğer örneklerinden farklı olarak bu çalışmada depolama ve tahmin sistemleri beraber kullanılarak şebeke güvenilirliliğini, enerji kalitesini arttırmak amaçlanmıştır. Simülasyonu yapılan model için; bir sanayi bölgesine ait geçmişteki elektrik talep verileri kullanılarak ortalama talep eğrisi türetilmiş, Almanya da bulunan bir rüzgâr çiftliği için senelik üretilen tahmini ve ölçülen gerçek güç verileri ile depolama sistemi kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonunda rüzgâr enerjisinin güvenirliliği, şebeke içindeki rüzgâr potansiyeli arttırılmış ve dengeleme giderleri azaltılmıştır. Oluşturulan model esnek yapısı sayesinde sadece rüzgâr değil diğer yenilenebilir enerji kaynakları içinde kullanılabilir
The Portion of renewable energy sources in energy consumption has been increasing continually and many countries have been applying several support programs to increase the renewable energy use. Particularly, the increase in wind energy is noteworthy. It has come to the level of meeting more than 1% of the world energy consumption. Transferring wind energy to the network and the continual increase of that ratio cause a lot of problems. For instance, sudden fluctuation of wind energy damages network system. Besides, it can cause an extra financial burden to the system since it increases the electric stabilization problems. In this work, increasing energy quality, network safety by the use of storage and prediction systems is aimed. For the simulated model, an industry area power curve is chosen, annual data for approximate generated power and real measured power which belongs to a wind farm in Germany is used. At the end of the work, wind energy safety has been increased, an increase in the electricity transferred from wind energy to the network is acquired and energy stabilization expenses have been decreased. It is possible that the model formed in a flexible structure can be used not only for wind energy, but also for other renewable energy sources.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/12795
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301061006.pdf1.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.