Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12739
Title: Türkiye Çay Sektörünün Mevcut Durumu Ve Bir Çay Fabrikasında Enerji Verimliliği Analizi
Other Titles: Current Situation Of Turkish Tea Sector And Energy Efficiency Analysis Of A Tea Factory
Authors: Güler, Önder
Korkmaz, Furkan
Enerji Bilim ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Buhar kazanı
Elektrik enerjisi
Elektrik motorları
Enerji kullanımı
Enerji tasarrufu
Enerji tüketimi
Isı enerjisi
Isı geri kazanımı
Çay
Çay işletmeleri
Steam boiler
Electrical energy
Electric motors
Energy usage
Energy saving
Energy consumption
Heat energy
Heat recovery
Tea
Tea enterprises
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Bu çalışmada amaçlanan temel hedeflerden birincisi çay işletmelerinde kullanılan enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Enerjiyi daha verimli kullanarak işletmenin maliyetlerini düşürmek ve bu sayede işletmenin piyasa ile rekabet gücünün artmasına katkı yapmak hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, işletmenin ürün kalitesini düşürmeden enerji maliyetini azaltmasıyla birlikte işletme karlılığının artmasıyla işletme yönetiminin enerji tasarrufu için daha fazla kaynak ayırması da teşvik edilmiştir. Hedeflenen diğer amaçlar ise; enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlayarak enerjide dışa bağımlı bir ülkenin ekonomisine katkı yapmak ve doğaya bırakılan zararlı gazların etkilerinin de olabildiğince alt seviyelere indirilmesidir. Bunu yaparken bir çay fabrikasının verileri kullanılarak yapılacak enerji tasarrufu çalışmalarıyla elde edilecek kazançlar ortaya konulmuştur. Bu çalışmada genel olarak ısı ve elektrik enerjisine yönelik uygulamalar anlatılmıştır. Dördüncü bölümde çay işletmelerinde ısı enerjisinde tasarruf sağlayan çalışmalar anlatılmıştır. Bu çalışmalar, yanma veriminin arttırılması, uygun kazan seçimi, yalıtım, atık sıcak suyun, kondensatın ve flaş buharın değerlendirilmesi gibi toplam sistem verimini arttıran bazı çalışmalardır. Beşinci bölümde ise elektrik enerjisinde tasarruf sağlayan çalışmalar anlatılmıştır. Bu çalışmalar, talep yönetiminin ve elektrik motorlarında verimliliğin sağlanması, yüksek verimli motor kullanımı, aydınlatma gibi tasarruf sağlayıcı birtakım çalışmalardır.
The first of the main targets of this study is intended to provide the most efficient use of energy used in tea industry. It aims to reduce business costs by using energy more efficiently and contribute to increase the competitiveness of the enterprise market. For these purposes, decreasing energy costs without compromising product quality of management are also encouraged to allocate more resources to save energy. If the targeted other purposes, providing a more efficient use of energy to contribute to the economy of a country dependent on foreign energy and decreasing possible effects of lower levels of harmful gases. While doing this, it is achived by using the data acquired from one tea factory. In this study some applications of heat and electricity are explained generally. In fourth chapter, some heat energy saving studies were explained which in tea industry. The studies that are increasing burn efficiency, selecting suitable boiler and heat recovery from waste hot water, insulation, condencate and flash steam increase the total system efficiency. In fifth chapter, some study of electical energy saving opportunities which in tea industry were explained. The studies are some energy saving studies, for example providing demand side management increasing motor efficiency, importance of luminary, using high efficiency electrical motors.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/12739
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301091050.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.