Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1268
Title: Ahp Yöntemiyle Tedarikçi Seçimi: Perakende Sektöründe Bir Uygulama
Other Titles: Supplier Selection Process Analysis With Ahp Method: A Case Study In Retailing Sector
Authors: Koç, Tufan Vehbi
Kaplan, Reyhan
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Analitik hiyerarşi prosesi
Tedarikçi seçimi
Çok amaçlı karar verme
Analytical hierarchy process
Supplier selection
Multiobjective desicion making
Issue Date: 6-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüzün rekabet koşullarında, globalleşmenin de etkileri gözönüne alındığında işletmelerin bulundukları sektörde yüksek performans göstermeleri gerekmektedir. Fakat bu sadece işletmelerin kendi performansına bağlı değildir. Tedarik zincirindeki her bir üye, işletmelerin kaderini belirlemektedir. Tüm üyeler gözönünde bulundurulduğunda, tedarikçiler tedarik zincirinin en önemli halkasını oluşturmaktadır. Tüm bu etmenler ele alındığında tedarikçi kavramı stratejik üstünlük sağlayan bir konuma gelmiştir. Bu çalışmanın ana amacı, belirsizliğin ve rekabetin her geçen gün arttığı perakende sektöründe tedarikçi seçim sürecini analiz etmektir. Çalışma bünyesinde tedarikçi seçim kararı verilirken dikkat edilmesi gereken kriterlere değinilmistir. Kriterlerin belirlenmesi aşamasında öncelikle literatür araştırması yapılmıştır. Makalelerden elde edilen kriterler sektördeki uzman kişilerin görüşleri ile tekrardan değerlendirilmiş ve anket uygulaması ile bazı kriterler elenirken, bazı kriterlerin de eklenmesi önerilmiştir. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda tedarikçi seçim kriterleri belirlenmiş ve ikili karşılaştırmaların yer aldığı ikinci bir anket uygulanmıştır. Bu anket sonucunda hiyeraşik model ortaya konulmuştur. Oluşturulan bu modelden sonra çalışmamızda bir uygulamaya yer verilmiştir. Uygulama, Türkiye’de perakende sektöründe büyük pazar payına sahip bir firmada yapılmış ve alternatif 3 tedarikçinin performansı Analitik Hiyerarşi Proses yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sırasında ise Super Decision adlı paket programdan faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 3 alternatif firmanın öncelikleri belirlenmiş ve daha sonra kontrol amacıyla duyarlılık analizi yapılmıştır. Çalışmanın ardından elde edilen sonuçlar uygulama yapılan firma ile paylaşılmıştır.
In today’s competitive environment, considering the effects of globalization businesses are required to demonstrate high performance in their sector. But this is not only due to their performance of enterprises. Each member in the supply chain determines the fate of business. When considering all the members, suppliers constitute the most important link in the supply chain. Taken all these factors the concept of suppliers has become to a position of strategic advantage. Uncertainty and competition is increasing each passing day in the retail sector, so the main objective of this study, is to examine the supplier selection process in this environment. While working within the supplier selection decision, the criteria to be considered are mentioned. During the identifying stage of criteria first literature search was carried out. Criteria, derived from the article are re-evaluated with the opinions of experts from industry and according the interviews, while some of criteria eliminated, some are proposed to be added. In all these evaluations supplier selection criteria are specified and the second questionnaire was administered where includes comparisons. As a result of this survey, hierarchical model is introduced. After this model was created an application are included in our study. Application has been done with the company which has a large market share in the retail sector at Turkey and the performance of three alternative suppliers was evaluated using the analytic hierarchy process. In the analysis of data from the program benefit package is called the Super Decision. As a result of this analysis, identified priorities of three alternative companies’ and then control purposes sensitivity analysis were performed. Following the application of study results were shared with the company.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/1268
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10675.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.