Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12656
Title: Türkiye’de Tar Eğitiminde Görülen Problemler Ve Çözüm Yolları
Other Titles: Problems Observed In Tar Education In Turkey And Solutions
Authors: Koç, Adnan
Turunç, Ahmet Serhat
306681
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Azerbaycan
Eğitim
Eğitim sorunları
Müzik aletleri
Müzik eğitimi
Tar
Türk halk müziği
Türkiye
Çalgı eğitimi
İran
Azerbaijan
Education
Education problems
Musical instrument
Music education
Tar
Turkish folk music
Turkey
Instrumental education
İran
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Tar, Azerbaycan ve İran başta olmak üzere, Yakın Asya ülkelerinin bir bölümünde ve Türkiye'de Kars, Iğdır ve civarında yaygın olarak çalınan telli ve mızraplı bir halk çalgısıdır. 1960'lı yıllardan itibaren Türk halk müziği profesyonel icralarında kullanılmaya başlanan bu çalgının Türkiye'deki örgün eğitim kurumlarında eğitiminin verilebilmesi ise, 1976'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarının kurulmasından sonra mümkün olabilmiştir. Bu çalışma, Türkiye'deki örgün eğitim kurumlarında gerçekleştirilmekte olan tar eğitiminde yaşanan problemlerin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi, belirlenen problemlerin sebep-sonuç ilişkileri kurularak sınıflandırılması ve bu problemlerin ortadan kaldırılabilmesi için gerekli olan teorik ve pratik çözüm yollarının ortaya konulması maksadıyla hazırlanmıştır. Böylelikle, Türkiye'de nitelikli ve çağdaş eğitim kıstaslarına uygun bir tar eğitiminin oluşturulabilmesi adına temel ilkeler belirlenmeye çalışılmıştır.
The tar is a stringed folk instrument that is struck with a plectrum. It is played widely in Azerbaijan and Iran, various areas in the Near East, and in the Turkish cities as Kars, Iğdır and surrounding areas. Since 1960, the instrument has been used in the professional performance of Turkish folk music, and with the establishment of the State Conservatory of Turkish Music at Istanbul Technical University (ITU) in 1976, a formal institution has provided training on the tar. The purpose of this study is to determine what problems there are in tar education in the formal training institutions in Turkey, to classify these problems with regard to causal relationships, and to provide theoretical and practical solutions. With this information we can define the basic principles with which to organize qualified, modern training in the instrument in Turkey.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/12656
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
405963006.pdf21.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.