Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12646
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÜnal, F. Cengiztr_TR
dc.contributor.authorYıldız, Kevser Tuğyantr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2017-01-19T12:07:07Z-
dc.date.available2017-01-19T12:07:07Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12646-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2007en_US
dc.description.abstract"Bestekâr Osmanlı Padişahları ve Dönemlerinin Mûsikî Anlayışı" adlı çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan yıkılışına kadar olan genel tarihine yer verilmiştir. Buna göre sırasıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun 1299-1453 yıllan arasındaki kuruluş dönemi; 1453-1579 yıllan arasım kapsayan yükseliş dönemi; 1579-1683 yıllan arasında yer alan duraklama dönemi ve 1683-1908 yıllarını kapsayan gerileme dönemiyle; 1908-1922 yıllan arasında gerçekleşen yıkılış dönemi olmak üzere beş ayrı dönemden kısaca bahsedilmiştir. "Osmanlı İmparatorluğu'nda Sanat" başlığı altında ele aldığımız ikinci bölümde: Mimari, Bezeme, Tezhip, Çini, Ebru, Hat ve Şür sanatlarından kısaca bahsedilerek, Osmanlılarda mûsikî sanatına da Mehter mûsikîsi, Dinî mûsikî ve Klasik Türk Mûsikîsi olmak üzere üç başlıkta yer verilmiş aynca Osmanlı Döneminde mûsikîye gönül veren, musikişinas padişahlardan da bu bölüm sonunda bahsedilmiştir. Çalışmamızın son bölümünü "Bestekâr Osmanlı Padişahları" oluşturmaktadır. Bu bölümde yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda besteleri günümüze gelen padişahlar: II. Bayezid, IV. Murad, I. Mahmud, III. Selim, II. Mahmud, Sultan Abdülaziz, V. Murad ve VI. Mehmed Vahideddin'in hayatlan, dönemlerinin mûsikî anlayışı ve besteciliklerinden kapsamlı olarak bahsedilmiş ve eserlerine yer verilmiştir. Bestekâr olarak adlledilen fakat günümüze eseri gelmeyen padişahlar; II. Murad, I. Abdülhamid ve II. Abdülhamid'in de hayatları ve dönemlerinin mûsikî anlayışlanna iki başlık altında yer verilerek sonuç bölümüne vanlmıştır.tr_TR
dc.description.abstractOur paper titled "Composer Sultans of the Ottoman Empire, and Musical Understandings of their Eras" is comprised of three chapters. First chapter of this paper contains an overview of the general history of the Ottoman Empire from its establishment to collapse. Accordingly, this chapter contains a brief account of the five separate periods of the Empire; i.e. the period of establishment between 1299 - 1453, the period of rise between 1453 and 1579, the period of standstill between 1579 and 1683, the period of regression between 1683 and 1908, and demolition between 1908 and 1922. The second chapter titled "Art in the Ottoman Empire" gives a brief account of the arts of architecture, decoration, ornamenting, tile-making, marbleization, calligraphy, and poetry, and a detailed account of the art of music in the Ottoman Empire under the headings 'Janissary Bands', 'Religious Music', and 'Classical Turkish Music', and finally mentions the Sultans who deeply favored music. The final chapter of the paper covers the composer sultans of the Ottoman Empire. This chapter contains a comprehensive account of the lifes, musical understanding of their eras, and composing styles of Bayezid II, Murad IV, Mahmud I, Selim III, Mahmud II, Abdulaziz the Sultan, Murad V, and Mehmed Vahideddin VI, i.e. the sultans who was determined to deeply favored the art of music, and whose compositions are still performed at present as a result of our researches. This chapter also contains two subtitles for the lifes and musical understanding of the eras of the Ottoman sultans, namely Murad II, Abdulhamid I, and Abdulhamid II who were deemed as composers but whose compositions are not performed at present.en_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectSanat Tarihitr_TR
dc.subjectBestekarlartr_TR
dc.subjectBestelertr_TR
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectOsmanlı Devletitr_TR
dc.subjectOsmanlı Dönemitr_TR
dc.subjectPadişahlartr_TR
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectArt Historyen_US
dc.subjectComposersen_US
dc.subjectCompositionsen_US
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectOttoman Stateen_US
dc.subjectOttoman Perioden_US
dc.subjectPadishahesen_US
dc.titleBestekâr Osmanlı Padişahları Ve Dönemlerinin Mûsıkî Anlayışıtr_TR
dc.title.alternativeComposer Sultans Of The Ottoman Empire, And Musical Understandings Of Their Erasen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID160522tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Müziğitr_TR
dc.contributor.departmentTurkish Music en_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
413021029.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.