Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12633
Title: Akşam ( 1941-1950 ) Gazetesinde Yer Alan Müzik Yazılı Açıklamalı Bibliyografyası Ve Dönemsel Değerlendirilmesi
Other Titles:  Annotated bibliography and periodic evaluation of the articles on music which took place in the Akşam (1941-1950) newspaper
Authors: Şenel, Süleyman
Mak, Mahir
278675
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Akşam gazetesi
Bibliyografya
Gazeteler
Müzik
Müzik tarihi
Akşam newspaper
Bibliography
Newspaper
Music
Music history
Issue Date: 2011
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Akşam (1941-1950) Gazetesinde Yer Alan Müzik Yazıları Açıklamalı Bibliyografyası ve Dönemsel Değerlendirmesi? başlıklı bu tezde, Türk basın tarihi içerisinde mühim bir yere sahip Akşam Gazetesi'nin 10 yıllık bir yayın dönemi incelenerek, gazetede yer almış müzik içerikli haberler toplanmıştır. Genel olarak; konser ilanları, gazino reklamları, yeni çıkan plak duyuruları, satılık çalgı aletleri ilanları, müzik dünyasına mal olmuş önemli isimler hakkında çıkmış haberler (ölüm yıldönümü münasebetiyle çıkan haberler, magazin haberleri, sanatçıların kendileri ile yapılan röportajlar, sanatkârların biyografileri), yapılmış konserler hakkında yorumlar, özel gün ve bayramlarda halkevleri ve müzik derneklerinde yapılan etkinlikler, müzik üzerine düzenlenen konferanslardan oluşan metaryaller toplanmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde, bibliyografya çalışmalarının araştırmacılar için taşıdığı önem, gazetenin tarihi, Türk basın-yayın tarihi içerisindeki yeri, bu alanda söz sahibi önemli kişi ve araştırmacıların konu üzerine görüşlerine yer verilmiştir. Taranmış 29.000' in üzerinde gazete sayfasından elde edilen 1312 haberin bibliyogafik künyeleri kronolojik bir sıra ile oluşturulmuş, elde edilen haberler; ?yazarı belli olanlar?, ?yazarı tespit edilemeyenler? ve ?tüm haber başlıkları? olmak üzere üç ana bölümde verilmiştir. Sonuç ve değerlendirme bölümünde, elde edilen verilere dayanılarak dönemin müzik politikası ve anlayışı üzerine kısa bir değerlendirme yapılmıştır. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmış bu çalışma, bu alanda çalışmak isteyenlere ışık tutmasının da ötesinde, Cumhuriyet dönemi sanat hayatının anlaşılması noktasında fikir verecektir.
In this study titled as ?Annotated Bibliography and Periodic Evaluation of the Articles on Music Which Took Place in the Akşam (1941-1950) Newspaper ?, news about music that are taken place in the paper are collected by examining 10-year period of publication of Akşam, which is a newspaper that has a great importance in the Turkish press history. In general; materials consist of concert announcements, casino advertisements, announcements of new record releases, advertisements of musical instruments for sale, news about important persons who have important roles in the musical environment (news on the anniversary of a death, magazinal news, intervierws with the artists, biographies of the artists), comments on the past concerts, activities took place in the musical societies and community centres at special days and feasts, conferances on music are collected. In the introductionary part of the study, the importance of the bibliographical studies for researchers, the place of these studies at the Turkish press history and views of the persons and researchers who has an influence on the area about the subject were taken place. Bibliographic tags of 1312 news gathered by scanning over 29.000 newspaper pages are constructed in cronological order, and collected news are presented in three main cathegories as follows: ?the ones with known writes?, ?the ones with unidentified writers? and ? all news titles?. In the conclusion and evaluation part, a short evaluation on the music policy and conception of the period have been done based on the information got from the study. This study, prepared as a master thesis for Istanbul Technical University Institute of Social Sciences, beyond sheding light to researchers who are eager to study in this field, will provide an understanding of the art life of the repuclican era.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/12633
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415071011.pdf82.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.