Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12577
Title: İstanbul İlinde Milli Eğitime Bağlı Olan Okullarda Çalışan Halk Oyunları Usta Öğreticilerinin Yeterliliklerinin İncelenmesi
Other Titles: Surveying The Abilities Of „the Master Instructors Of Folk Dance‟ Working At The Schools Under National Educatin Ministiry In Istanbul
Authors: Kurtişoğlu, F. Belma
Güler, Nizamettin
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Halk Bilimi (Folklor)
Halk oyunları
Türk halk oyunları
Usta öğreticiler
Yeterlilik
İlköğretim okulları
Folklore 
Folk dances
Turkish folk dances
Master instructors
Sufficiency
Primary education schools
Issue Date: 2010
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: İstanbul İlinde Milli Eğitime Bağlı Olan Okullarda Çalışan `Halk Oyunları Usta Öğreticilerinin' Yeterliliklerinin İncelenmesi? konulu araştırmamızda 28 İlköğretim okulu, 6 Lise ve 6 Halk Eğitim Merkezinde görev yapmakta olan 60 usta öğreticiye ulaşılmış, tarafımızca geliştirilen ölçme aracı ankete verdikleri cevaplar Çizelgelar halinde verilmiştir. Ankette kişisel bilgiler, alan bilgisi, müziksel ve ritimsel bilgilerin test edilmesi, öğretmenlik yeterliliklerinin formasyon açısından değerlendirilmesi ve genel halk bilim bilgileri sorgulanmıştır. Toplanan verilerin açıklanması ile şu sonuçlara ulaşılmıştır: ? Yaş ve meslekte çalışma yılları açısından bir tutarlılık saptanmıştır. ? Müziksel ve ritimsel alan ölçümünde başarı yüzdesi düşüktür, ? Yöresel bilgi açısında genel olarak yeterli olmakla birlikte müziksel bilgi kostüm bilgisi ve figür bilgisi açısından kısmen yeterli olarak sonuç alınmıştır. ? Öğretim teknikleri ve yöntemleri, halk bilim ve sahne bilgisi açısından yeterlilik düzeyleri düşük çıkmıştır. Bu durumda genel olarak Usta Öğreticilerin yeterlilik düzeylerinin düşük olduğu tarafımızca tespit edilmiştir.
According to research of the subject of the search, abilities of the experts of the folk dancers, 60 expert students are founded / addressed in the 28 primary school, 6 high schools and 6 Folk Education Centers of Istanbul city schools of National Education Secretary and their answers to questionary produced by us are given as the tables. In the questionary; personal information, the related subject knowledge, the test of musical and rhythmic knowledge, teaching abilities evaluation as the educational formation and general folk science knowledge are questioned. ? Coherence has been recorded from the paint of ape and experience. ? The success percentage is low at the music and rhythmic scope. ? Measuring from the point of regional knowledge in general, it is satisfactory but from the point of musical knowledge, dress knowledge and figures are partially satisfactory. ? From the point of teaching techniques and procedure, folk knowledge and scene knowledge, the level of capability is low. In general, in this situation it is founded that the capability level of the expert students are low.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12577
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4159411021.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.